Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

23.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Uudet Kuviot ry:n starttiavustushakemus

HEL 2018-000284 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti myöntää Uudet Kuviot ry:lle 3 800 euroa starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2018 menokohdalta 473000 2931500505.

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2019 toiminta-avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2019 mennessä kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta).

Avustusta saavan on noudatettava nuorisolautakunnan hyväksymää nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudet Kuviot ry hakee 5.10.2017 saapuneella hakemuksellaan 101 976 euron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen vuodelle 2018. 

Yhdistys on perustettu toukokuussa vuonna 2017 ja sen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan vähentää ja ennaltaehkäistä nuorten ja nuorten aikuisten yksinäisyyttä, syrjäytymistä, mielenterveysongelmia ja työttömyyttä. Sen tavoitteena on parantaa nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta sekä edellytyksiä ja valmiuksia hyvinvoivaan elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Uudet Kuviot ry rakentaa keskeiseksi toiminta-alustakseen uudenlaisen verkkopalvelun. Sen tarkoituksena on luoda foorumi, jonne se kokoaa yhteen Helsingin kirjavat ja moninaiset kaupunkiyhteisöt - niin kunnalliset, järjestö- ja ei-kaupallisetkin eri toimijat ja toiminnan. Se pyrkii auttamaan näistä rakentumaan uudenlaisia moniäänisiä kumppanuuksia ja toimintatapoja. Verkkopalvelusta on tarkoitus kehittää perinteisen tiedotuskanavan sijaan aktiivinen ja kansalaisyhteiskuntaan suoraan vaikuttava toimija.

Verkkopalvelussa toimijoiden kesken avataan uusia keskusteluyhteyksiä ja esitetään kuukausittain vaihtuvilla teemoilla tuoreita näkemyksiä kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Tämä voi pitää sisällään kaikkea kaupunkiviljelystä sosiaalialaan ja yhteisesti ylläpidetyistä pyöräpajoista ympäristöaktivistiryhmiin.

Alusta toimii ja kehittyy koko ajan osallistaen sen käyttäjiä ideoimaan olemassa olevaa toimintaa ja luomaan kokonaan uutta. Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa verkossa on matalan kynnyksen toimintaa, joka tavoittaa sellaisiakin nuoria ja nuoria aikuisia, joita perinteisemmät yhteisöllisyyden muodot eivät ole tavoittaneet. Yhdistys pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan asenteisiin, niin että ongelmakeskeisyyden ja leimaamisen sijaan keskusteltaisiin moninaisesti ja erilaisia ääniä hyväksyen. Se haluaa tarjota väylän hyvinvointiin ja vastauksia sellaisillekin nuorille, jotka eivät kuule institutionaalista eivätkä holhoavaa puhetapaa.

Vuoden 2018 aikana yhdistys pyrkii julkaisemaan verkkoalustansa ja aloittaa tai jatkaa verkostoitumista ja yhteistyötä erilaisten helsinkiläisten yhdistys- ja muiden toimijoiden mm. tanssin, kuvataiteen, musiikin, teatterin, skeittauksen, graffitin, ympäristöaktivismin, harrasteurheilun sekä esimerkiksi Kohtaus ry:n, Tyttöjen Talon ja Poikien Talon kanssa.

Yhdistystä on tavattu valmisteluvaiheessa. Sen perustajajäseninä on kolme helsinkiläistä alle 29-vuotiasta nuorta ja se pyrkii henkilöjäsenten sijaan hankkimaan tukijäseniä. Yhdistyksen toiminnan aktiivisina verkkotoimijoina arvioidaan tulevan jatkossa olemaan tuhansia kaupunkilaisia 7–28-vuotiaita nuoria.

Yhdistyksen talousarviossa on vuodelle 2018 kirjattu kokonaismenoina 101 976 euroa ja ne koostuvat mm. palkka-, verkkosivu-, työväline ja tilavuokrakuluista. Yhdistys hakee rahoitusta myös STEA:lta sekä säätiöiltä.  Yhdistys on laatinut erilaisia realistisia vaihtoehtoisia käytännön budjettiesityksiä mahdollisten saatujen avustusten mukaisesti.

Nuorisopalvelujen mielestä Uudet Kuviot ry:n hanke tukee kaupungin osallisuusmallia ja yhdistys kehittää uudenlaisia toimintatapoja, kansalaistoiminnan keinoja ja kumppanuuksia sekä vahvistaa nuorten ja nuorten aikuisten osallisuusväyliä ja -menetelmiä ja vähentää syrjäytymistä.  Nuorisopalvelut esittää yhdistykselle 3 800 euron starttiavustusta sen toiminnan käynnistämiseen vuodelle 2018.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Hakijan hakemus Uudet Kuviot ry

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5000

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566