Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

09.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Nuorisojaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta

HEL 2018-000021 T 02 02 01

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto antoi asiasta lausuntonaan että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteen mukaisesti seuraavin lisäyksin:

Nuorisojaosto kiittää mahdollisuudesta lausua kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 budjetista ja toimintasuunnitelmasta.

Nuorisojaosto näkee lisäpanostukset lasten ja nuorten liikunta- ja harrasmahdollisuuksien parantamiseksi ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyksi lisämäärärahoin erinomaisina. Jaosto toivoo etteivät panostukset jää kertaluonteiseksi, koska edellä mainitut toiminnot vaativat kaupungilta pitkäjänteistä työtä.

Jaosto toivoo, että lautakunta varautuu toiminnassaan Helsingissä lähitulevaisuudessa tapahtuvaan lasten ja nuorten määrän kasvuun. Esimerkiksi lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuudet kaupungin tiloissa, kuten kouluissa, tulee olla mahdollisimman tehokasta kaikkina aikoina. Yhteistyötä kaupungin toimialojen ja toimintaa järjestävien järjestöjen välillä tulee parantaa entisestään. Tämän lisäksi ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön ja nuorten ongelmien juurisyiden tunnistamiseen ja varhaisessa vaiheessa hoitamiseen tulee panostaa vastaisuudessa entistä enemmän.

Jaosto toivoo, että lautakunnassa seurataan tarkasti toimialarakenteen muutoksen vaikutuksia työtekijöiden työkuormaan ja arvioidaan toimintojen keskittämisestä saatavien hyötyjen toteutumista.

Toivotamme lautakunnalle erinomaista kokousta tiistaina 16.1.2018!

Lisäksi nuorisojaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti tässä kokouksessa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Niilo Toivonen:

Nuorisojaosto kiittää mahdollisuudesta lausua kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 budjetista ja toimintasuunnitelmasta.

Nuorisojaosto näkee lisäpanostukset lasten ja nuorten liikunta- ja harrasmahdollisuuksien parantamiseksi ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyksi lisämäärärahoin erinomaisina. Jaosto toivoo etteivät panostukset jää kertaluonteiseksi, koska edellä mainitut toiminnot vaativat kaupungilta pitkäjänteistä työtä.

Jaosto toivoo, että lautakunta varautuu toiminnassaan Helsingissä lähitulevaisuudessa tapahtuvaan lasten ja nuorten määrän kasvuun. Esimerkiksi lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuudet kaupungin tiloissa, kuten kouluissa, tulee olla mahdollisimman tehokasta kaikkina aikoina. Yhteistyötä kaupungin toimialojen ja toimintaa järjestävien järjestöjen välillä tulee parantaa entisestään. Tämän lisäksi ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön ja nuorten ongelmien juurisyiden tunnistamiseen ja varhaisessa vaiheessa hoitamiseen tulee panostaa vastaisuudessa entistä enemmän.

Jaosto toivoo, että lautakunnassa seurataan tarkasti toimialarakenteen muutoksen vaikutuksia työtekijöiden työkuormaan ja arvioidaan toimintojen keskittämisestä saatavien hyötyjen toteutumista. 

Toivotamme lautakunnalle erinomaista kokousta tiistaina 16.1.2018!

Kannattaja: Dennis Hamro-Drotz

Nuorisojaosto hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

NJ_Tosu_tulosbudjetti 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto antaa asiasta lausuntonaan että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteen mukaisesti.

Lisäksi nuorisojaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti tässä kokouksessa.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 4 §:n (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston toimivalta) 2. kohdan mukaan nuorisojaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja
toimintasuunnitelmasta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta on käsitellyt tulosbudjetin kokouksessaan 5.1.2018

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

NJ_Tosu_tulosbudjetti 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5000

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566