Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

30.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Niilo Toivonen ja Pauliina Saares sekä varatarkastajiksi jäsenet Toni Ahva ja Kalle Polkutie.

Käsittely

Nuorisojaosto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Dennis Hamro-Drotzin sijasta Niilo Toivosen ja Pazilaiti Simayijiangin sijasta Pauliina Saareksen sekä varatarkastajaksi Riina Kasurisen sijasta Toni Ahvan.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Dennis Hamro-Drotz ja Pazilaiti Simayijiang sekä varatarkastajiksi jäsenet Riina Kasurinen ja Kalle Polkutie.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566