Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

30.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Loma-aikojen leiriavustusten käyttö 2017

HEL 2017-000178 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti

  1. tarkentaa 26.1.2017, § 7 tehtyä loma-aikojen leiriavustuspäätöstä leiriavustusselvityksissä ilmoitettujen toteutuneiden leirivuorokausien perusteella.
  2. myöntää tai periä takaisin loma-aikojen leiriavustusta ilmoitettujen toteutuneiden leirivuorokausien perusteella liitteen mukaisesti.
  3. myöntää loma-aikojen leiriavustusta Monik ry:lle (nro 25) ja Badbaado ry:lle (nro 1) ehdolla, että yhdistykset toimittavat pyydetyt lisätiedot kumppanuusyksikköön 11.12.2017 mennessä. Muutoin myönnetyt avustukset peritään takaisin.

Avustusta saavan on noudatettava nuorisolautakunnan hyväksymää nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/

 

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Loma-aikojen leiriavustusten käyttö 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 26.1.2017, § 7 loma-aikojen leiriavustuksen myöntämisestä kaudelle 1.11.2016–31.10.2017 siten, että nuorisojaosto tekee lopullisen päätöksen saatuaan leiriavustusselvitykset marraskuussa. Avustuksia myönnettiin yhteensä 627 388 euroa yhdistysten ilmoittamien ennakkosuunnitelmien perusteella laskettujen leirivuorokausien mukaisesti. Avustusta jäi tässä vaiheessa jakamatta 2 612 euroa ja se päätettiin jakaa syksyn selvitysten yhteydessä. Avustusta maksettiin yhdistyksille 80 % ennakkona.

Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään helsinkiläisille järjestöille helsinkiläisten 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten koulujen loma-aikoina järjestettyjen leirien aiheuttamiin kustannuksiin. Sitä voi käyttää kuljetus, -majoitus, -materiaali, -elintarvike, -tiedotus, -vakuutus- ja vuokrakustannuksiin sekä leirihenkilökunnan palkkakustannuksiin. Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään nyt toista kertaa ja avustushakemuksia tuli kaiken kaikkiaan 44, (vuonna 2016 myös 44) joista avustusta myönnettiin tammikuussa 40 (34) hakijalle.

Loma-aikojen leirit kuluneelta kaudelta tuli selvittää 31.10.2017 mennessä. Avustus haettiin ja selvitettiin sähköisesti. Kaikki avustusta saaneet jättivät selvityksen, jonka lisäksi heidän tulee vielä toimittaa vuoden 2017 vahvistettu tilinpäätös 31.3.2018 mennessä.

Selvityksiä on valmisteltu kaupungin ja nuorisolautakunnan avustusohjesääntöjen mukaisesti ja leiriavustusta on arvioitu kokonaisuutena. Avustusta esitetään myönnettäväksi 630 000 euroa 37 yhdistykselle yhteensä 283 (228) päiväleirille ja 142 (108) yöleirille. Tuettavia päiväleirivuorokausia oli 30 244 (25 950) ja näille osallistui 6 189 (5 309) helsinkiläislasta. Tuettavia yöleirivuorokausia oli 22 042 (17 512) ja näille osallistui 3 782 (2 976) helsinkiläislasta. Yhteenvetona voidaan todeta, että avustuksen turvin järjestöt toteuttivat ennätysmäärän leirejä 425, joille osallistui peräti 10  000 helsinkiläislasta ja -nuorta. Leirejä järjestettiin niin nuorisopalvelujen toimipisteissä kuin järjestöjen omissa toimitiloissa. Muutama hakija ilmoitti järjestäneensä yöleirejä myös pääkaupunkiseudulta tai sen lähikaupungeilta vuokratuissa tiloissa. Tammikuun päätös avustuksesta perustui yhdistysten suunnitelmiin leireistä ja leirivuorokausien arvioitu määrä oli yhteensä 65 022: päiväleirit 36 944 ja yöleirit 28 078. Nyt toteuman ollessa ennakoitua vähemmän, on esityksessä nostettu leirieuroa niin, että päiväleirieuro nousee 8 eurosta 10,3 euroon ja yöleirieuro 12 eurosta 15,7 euroon. Osalla avustuksen saajista haettu summa on ollut pienempi kuin avustus olisi edellyttänyt.

Loma-aikojen leiriavustuksen kriteerit ovat pääosin toteutuneet hyvin. Muutamien hakijoiden kohdalla avoimuutta on selvitetty lisäkysymyksin. Joissakin tapauksissa leireille osallistui vähemmän kuin kymmenen lasta.  Helsinkiläisten osallistujien määrän jäädessä viidestä kymmeneen, pyydettiin yhdistyksiä selvittämään, miksei kriteeri toteutunut. Nämä yhdistykset selvittivät asian hyväksyttävästi, joten näille leireille avustusta esitetään myönnettäväksi. Osallistujien määrän jäädessä yhdestä neljään, esitetään, ettei ko. leireille myönnetä avustusta. Useimmat leirit on ilmoitettu harrastushaussa, mutta kokonaisuudessa leirien tarkastaminen tältä osin on osoittautunut mahdottomaksi järjestelmän toiminnasta sekä resurssien vähyydestä johtuen.

Avustusta ei myöskään esitetä myönnettävän sellaisille yksittäisille leireille, jotka kestivät vähemmän kuin vaaditut neljä päivää. Muutamalla yhdistyksellä leirejä oli vähemmän kuin neljä, mutta näiden antama selvitys asiasta katsottiin riittäväksi, joten avustusta ei esitetä takaisinperittäväksi. Kaiken kaikkiaan ei-hyväksyttäviä leirejä oli selvityksissä tusinan verran. Lisäksi Konsom ry:n selvityksessä leirien määrä ei täyttänyt avustuskriteereitä, joten tältä esitetään avustus perittäväksi kokonaisuudessaan takaisin. Tapanilan Erä ry:n ja sen jaostojen (karate- ja voimistelujaosto) selvitykset/hakemukset on alkuperäisestä päätöksestä poiketen yhdistetty yhdeksi.

Kahden hakijan selvitys jäi lisätietopyynnöistä huolimatta puutteelliseksi. Badbaado ry:n ja Monik ry:n yöleireistä osa ilmoitettiin pidetyn paikoissa, joiden yöpymis- ja toimintamahdollisuuksista sekä turvallisuusnäkökohdista ei voitu selvityksien perusteella varmistua. Avustuksen loppusumma esitetään maksettavaksi vasta kun nuorisopalvelujen kumppanuusyksikön määrittelemät asiakirjat ja lisäselvitykset on toimitettu kumppanuusyksikköön 11.12.2017 mennessä. Mikäli lisätietoja ei toimiteta, esitetään, että loma-aikojen leiriavustus peritään näiltä yhdistyksiltä takaisin.

Valmisteluvaiheessa jouduttiin pyytämään lisäselvityksiä lähes kaikilta yhdistyksiltä. Avustusta valmisteltaessa nyt toisen kerran, todettiin, että osa hakijoista oli edelleen yliarvoinut leiriläisten ja/tai leirien lukumääriä. Heikoimmillaan suunnitellusta leirivuorokausista toteutui vain hieman yli 25%. Alle 75% suunnitelluista leirivuorokausista toteutti melkein puolet hakijoista. Vastaavasti muutamien järjestöjen leireille osallistui suunniteltua enemmän leiriläisiä. Monella hakijalla useita ennakkoon suunniteltuja leirejä peruuntui, etenkin talviloma-aikaan suunnitellut leirit. Leiriavustusselvityksessä hakijat arvioivat kuluneen kauden leirien tulot ja menot. Useassa selvityksessä oli nähtävissä, että leirien tuloja ja menoja oli ollut vaikea ennakoida.

Avustusmuodosta kerättiin kauden aikana asiakaspalautetta. Kesäaikana vierailtiin viiden yhdistyksen leireillä tapaamassa ohjaajia ja leiriläisiä. Avustusta saaneille yhdistyksille tehtiin syksyllä asiakaskysely, johon vastasi 25 hakijaa. Kyselyssä kävi ilmi, että leiriavustukseen kokonaisuudessaan ollaan yleisesti ottaen erittäin tyytyväisiä. Myös nuorisopalvelujen tiloihin ja hakuprosessiin oltiin tyytyväisiä. Osa hakijoista toivoi, että ikärajoja nostettaisiin kattamaan vähintäänkin 9. luokalla olevat 16- ja 17-vuotiaat nuoret. Myös päivä- ja yöleirikerrointa pidettiin pääosin hyvänä ja samoin lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä että avustuksen ennakkoon maksettu 80% osuus on hyvä. Harrastushaku keräsi palautetta molemmista ääripäistä, kaiken kaikkiaan sitä ei koettu mitenkään erityisen merkitykselliseksi viestintäkanavaksi, joka tuli ilmi myös yhdistysten tekemissä omissa asiakaspalautekyselyissä.

Loma-aikojen leiriavustus on nuorisopalvelujen näkemyksen mukaan mahdollistanut monipuolista ja laajaa loma-aikojen leiritoimintaa Helsingissä. Toteutettujen leirivuorokausien määrä on kasvanut merkittävästi ensimmäisestä vuodesta ja koordinointivastuun siirtyminen nuorisopalveluille on lisännyt helsinkiläisten lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua erilaisille kesäleireille. Avustuksen hakijoiden määrä on kuitenkin molempina vuosina pysynyt samana, joten uuden avustusmuodon mainontaan ja markkinointiin on syytä jatkossa panostaa, jotta avustuksen piiriin saataisiin lisää loma-aikojen leirejä järjestäviä helsinkiläisyhdistyksiä.

Nuorisopalvelujen kumppanuusyksikkö järjestää säännöllisesti infotilaisuuksia eri avustusmuodoista ja kuulee toimijoita avustusten kehittämisessä.  Loma-aikojen leiriavustuksessa nousseita erityisiä kehittämiskohteita ovat avoimuuden toteaminen ja osoittaminen (harrastushaku), muiden kuin virallisten leiripaikkojen kelpoisuus leirien pitoon ja lopullisen leirieuron ennakoimattomuus niin järjestöjen kuin avustusvalmistelun vinkkelistä.

Avustusmuotona loma-aikojen leiriavustus on tärkeä. Kumppanuusyksikkö jatkaa nyt kahden vuoden valmistelun kokemuksella sen kehittämistä ja tuo nuorisojaostoon uusia ideoita /uudenlaista mallia tulevan kauden avustusten jaossa. Osalle yhdistyksistä tullaan tekemään tilinpidon tarkistus loma-aikojen leiriavustuksen käytöstä ja leiritiedoista, mikä auttaa avustuksen kehittämistyössä sekä lisää entisestään avustustoiminnan läpinäkyvyyttä.

Nuorisopalvelut esittää loma-aikojen leiriavustuksia maksettavaksi yhteensä 630 000 (629 939) euroa tai takaisinperittäväksi liitteen mukaisesti. Hylättäväksi esitetään Konsom ry:n (nro 13) avustushakemusta, koska sen toimittamassa selvityksessä leirien määrä ei täyttänyt avustuskriteereitä.

Selvitykset ovat nuorisojaoston varsinaisten ja varajäsenten nähtävillä ennen kokousta Kisahallilla jaoston kokoushuoneessa 30.11.2017 klo 15:45-16:15.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Loma-aikojen leiriavustusten käyttö 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 26.01.2017 § 7

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5000

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566