Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

30.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston kevätkauden kokousajat vuonna 2018

HEL 2017-012575 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti kokoontua kevätkaudella 2018 seuraavasti:

ti 9.1.

klo 16:15

ti 23.1.

klo 16:15

ti 6.3.

klo 16:15

ti 29.5.

klo 16:15

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto kokoontuu Kisahallissa lautakunnan kokoushuoneessa Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros, ellei jaosto toisin päätä.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5000

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566