Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

20.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pauliina Saares ja Toni Ahva sekä varatarkastajiksi jäsenet Simayijiang Pazilaiti ja Sebastian Franckenhaeuser.

Käsittely

Nuorisojaosto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti pöytäkirjan varatarkastajaksi Kukka Eskolan sijasta Simayijiang Pazilaitin.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pauliina Saares ja Toni Ahva sekä varatarkastajiksi jäsenet Kukka Eskola ja Sebastian Franckenhaeuser.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5000

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

nuorisoasiainkeskus@hel.fi

http://www.nuoriso.hel.fi

+358 9 310 89099

 

FI02012566