Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

20.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Avustuspäätösten delegointi nuorisopalveluiden kumppanuusyksikön päällikölle

HEL 2017-007115 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti delegoida nuorisopalveluiden kumppanuuspäällikölle päätösvaltaa korkeintaan
3 000 euron projektiavustushakemuksista, toiminta- ja palkkausavustusten ennakkopäätöksistä, avustusten takaisinperinnästä sekä avustusten maksettavaksi hyväksymisestä 20.6.2017 alkaen

Esittelijä

aluepäällikkö

Katri Kairimo

Lisätiedot

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorisopalveluiden kumppanuusyksikkö huolehtii nuorisopalveluiden toimintasäännön mukaisesti nuoriso- ja kansalaisjärjestöjen sekä nuorten ryhmien toimintaedellytyksistä sekä edistää kumppanuustoimintaa ja valmistelee nuorisoavustukset. Nuorisoavustukset on valmisteltu 1.6.2017 saakka nuorisolautakunnan hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti.

Helsingissä nuorisotoimintaa harjoittavien yhdistysten avustamisesta vastaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto. Avustuslajeja ovat toiminta-avustus, palkkausavustus, loma-aikojen leiriavustus ja projektiavustus. Avustusmääräraha on vuonna 2017 yhteensä 2 210 000 euroa. Toiminta- ja palkkausavustuksia haetaan helmikuussa, loma-aikojen leiriavustuksia lokakuussa, toiminta- ja palkkausavustusten ennakoita joulukuussa ja projektiavustuksia läpi vuoden, joten valmistelua tapahtuu koko ajan.

Kaupungin edellisen organisaation käytännön mukaan nuorisolautakunta on delegoinut kumppanuuspäällikölle projektiavustusten osalta päätösvaltaa niiden hakemusten osalta, jotka ovat korkeintaan 3 000 euroa. Myös vuosiavustusten ennakkopäätökset ja avustusten takaisinperinnät on delegoitu kumppanuspäällikölle. Vuosittain kumppanuuspäällikkö on tehnyt noin 100 avustuspäätöstä.

Delegointi on nopeuttanut avustusten valmistelua merkittävästi ja hakija, usein nuorten toimintaryhmä, saa pääsääntöisesti päätöksen 1-2 viikossa, usein päivissä. Nuorten ryhmille ja nuorisojärjestöille on tiedotettu jo useiden vuosien ajan jatkuvan haun periaatteesta eli avustuksia haetaan läpi vuoden. Nuorisopalvelut pitää tarkoituksenmukaisena, että nykyinen delegointi jatkuisi.

Esittelijä

aluepäällikkö

Katri Kairimo

Lisätiedot

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566