Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

20.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston syyskauden 2017 kokousajat

HEL 2017-007093 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti kokoontua vuonna 2017 seuraavasti:

ti 12.9.

klo 16.15

ti 10.10.

klo 16.15

to 30.11.

klo 16.15

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto kokoontuu Kisahallissa lautakunnan kokoushuoneessa Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros, ellei jaosto toisin päätä.

Lisäksi nuorisojaosto päätti pitää  jaoston jäsenille ja varajäsenille tutustumiskäynnin nuorisopalveluihin ke 6.9.2017 klo 17-20. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:
Lisäksi nuorisojaosto päättää pitää jaoston jäsenille ja varajäsenille tutustumiskäynnin nuorisopalveluihin ke 6.9.2017 klo 17-20. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Jaosto hyväksyi muutetun esityksen yksimielisesti.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto  päättää kokoontua vuonna 2017 seuraavasti:

ti 12.9.

klo 16.15

ti 10.10.

klo 16.15

to 30.11.

klo 16.15

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto kokoontuu Kisahallissa lautakunnan kokoushuoneessa Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros, ellei jaosto toisin päätä.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Tällöin muutoksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta.

Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä. Toimielimen kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566