Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2020

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

01.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Liikunnan jäljellä olevan avustusmäärärahan 2020 osittaminen

HEL 2019-010021 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti osittaa liikunnan jäljelle jääneen avustusmäärärahan seuraavasti:

Avustusmuoto

euroa

Korona-avustus

115 000

Kohdennettu toiminta-avustus liikuntaseuroille koulujen liikuntasalien sulkeutumisesta aiheutuneisiin taloudellisiin ja toiminnallisiin haasteisiin

230 000

Tapahtuma-avustukset

17 000

Varamääräraha korjauksiin

887

Yhteensä

362 887

 

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntajaosto päätti liikunnan kansalaistoiminnan avustusten sekä tapahtuma-avustusten myöntöperusteista sekä hakuohjeesta vuodelle 2020 kokouksessaan 10.10.2019, § 15.

Vuoden 2020 tulosbudjettia koskevassa päätöksessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta osoitti yhteensä 8 366 000 euron määrärahan liikunnan avustuksiin (17.12.2019, § 199, liite 3 Kuvan avustusmäärärahat ja tavoitteet 2020).

Liikuntajaosto päätti 21.1.2020, § 3 avustusmäärärahan osittamisesta seuraavaa:

Avustusmuoto

euroa

Tilankäyttöavustus

6 126 000

Toiminta-avustus

2 000 000

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus enintään

100 000

Suunnistuskartta-avustus ja starttiavustus enintään

40 000

Tapahtuma-avustus

100 000

 

1.10.2020 avustusmäärärahasta on käyttämättä yhteensä 362 887 euroa.

Jäljellä oleva avustusmääräraha ositetaan tapahtuma-avustuksiin, liikuntaseurojen korona-avustuksiin ja kohdennettuun toiminta-avustukseen, joilla tuetaan liikuntaseuroja koulujen liikuntasalien sulkemisesta johtuvissa taloudellisissa ja toiminnallisissa haasteissa. Avustuksilla pyritään tukemaan seuroja sekä lasten ja nuorten harrastamista seuroissa koronapandemian aiheutettua merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia haasteita seuroille sekä taloudellisia haasteita harrastavien lasten ja nuorten perheille.

Mikäli avustusmäärärahaa jää käyttämättä, liikuntajohtaja voi päättää käyttämättä jääneiden avustusmäärärahojen jakamisesta vuonna 2020 (liikuntajaosto 21.1.2020, § 5).

Helsingin kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi.

Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Kaupungilla on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki luo aktiivisesti kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteisöjen sekä kaupunkilaisten kanssa.

Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiivinen toimija. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden omaa palvelutarjontaa. Kaupungin strategiassa avustusjärjestelmä antaa asukkaille ja yhteisöille mahdollisuuden toteuttaa helposti lähestyttäviä, vetovoimaisia ja korkealaatuisia tapahtumia, toimintamuotoja, sisältöjä ja alustoja. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Liikuntalaissa (390/2015) säädetään liikunnan ja urheilun edistämisestä sekä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion hallintoelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla. Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta. (Liikuntalaki 390/2015, 5 §)

Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja sekä liikunnan tapahtumatoimintaa vuosittain yhteensä noin 8 miljoonan euron avustuksin. Suurin osa avustuksista kohdistetaan liikuntaseurojen toimintaan yleisesti (toiminta-avustus, muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus) sekä tilankäyttövuoroihin (tilankäyttöavustus).

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 09.06.2020 § 17

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 21.01.2020 § 3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 10.10.2019 § 15

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566