Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2020

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

01.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Malmin Palloseura ry:n tilankäyttöavustus 2018

HEL 2018-004822 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi Malmin Palloseura ry:lle vuoden 2018 tilankäyttöavustusta yhteensä 35 768 euroa, josta seuralle on liikuntajaoston 3.4.2018, § 11 päätöksen mukaisesti maksettu 22 848 euroa.

Jäljelle jäävä 12 920 euroa maksetaan Malmin palloseura ry:lle yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019).

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1

Päätös 8.7.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntajaosto päätti 3.4.2018, § 11 vuoden 2018 tilankäyttöavustusten jakamisesta seuroille. Malmin Palloseura ry:lle myönnettiin päätöksessä 22 848 euroa tilankäyttöavustusta. Päätöksen jälkeen Malmin Palloseura ry teki oikaisuvaatimuksen Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunnalle. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen päätöksessään 5.6.2018, § 124.

Malmin Palloseura ry teki oikaisuvaatimuksen hallinto-oikeudelle 12.7.2018. Hallinto-oikeuden päätöksen (8.7.2020 diaarinumero 03983/18/2299) mukaan Malmin Palloseura ry:n tilankäyttöavustus vuodelta 2018 otettiin uudelleen käsittelyyn. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan avustuksen myöntämistä koskeva päätös on perustunut virheelliseen selvitykseen, koska se oli tehty avustushakemuksen liitteellä ilmoitettujen virheellisten tietojen perusteella. Seuran oikaisuvaatimuksessa esittämä uusi ja tosiasiallisia tuntimääriä koskeva selvitys olisi tullut ottaa huomioon oikaisuvaatimusta käsiteltäessä.

Malmin Palloseura ry:n tilankäyttöavustushakemus otettiin uudelleen käsittelyyn ja tilankäyttötunneista pyydettiin lisätietoja. Malmin Palloseura ry:n avustushakemuksen liitteessä ilmoittama yhteensä-tuntimäärä oli virheellinen, koska hakija oli muokannut excel-pohjaista tilankäyttöliitettä niin, että taulukon summalaskuri ei kaikilta riveiltä laskenut tunteja yhteen. Lisäksi hakija oli muokannut excel-taulukkoa niin, että joidenkin liitteessä ilmoitettujen kenttävuorojen osalta eurot olivat oikein, mutta tuntimäärät puolittuneet. Hakemuksen uudessa käsittelyssä otettiin huomioon nämä edellä mainittuihin asioihin liittyvät korjaukset, hakijan annettua tuntimääristä liittyvää lisätietoa käsittelijälle.

Hakemukseen ei hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi voi enää avustuksen oikaisupyyntövaiheessa lisätä tiloja ja tilavuoroja, jotka sieltä oli alkuperäisessä hakemuksessa unohtunut ilmoittaa. Hakemuksessa voidaan ottaa huomioon ainoastaan tilat ja tilavuorot, jotka alkuperäisessä hakemuksessa ilmoitetaan. Avustuksen myöntäminen perustuu hakijan hakemuksessa ilmoittamiin tietoihin.

Tilankäyttöavustuslaskenta perustuu avustuksenhakijan tilankäyttöliitteessä erittelemiin ohjattujen säännöllisten harjoitusvuorojen tuntimääriin, liikuntajaoston päättämiin enimmäistuntihintoihin sekä käytössä olevaan määrärahaan. Tilankäyttöavustuksessa laskennan pohjaksi otetaan siis hakijan liitteessä ilmoittama yhteensä-tuntimäärä. Mikäli hakija on ilmoittanut liitteessä myös yksittäisiä tilankäyttötunteja tai lyhytkurssi- tai leiritoimintaa, poistetaan nämä tunnit laskennasta. Varsinaisesta lomakkeessa ilmoitetusta yhteensä tuntimäärästä (tilankäyttö) ei voi päätellä tilankäyttöavustuksen piiriin tulevaa tuntimäärää. Lomakkeen yhteensä tuntimäärässä avustuksen hakijat ilmoittavat myös mahdolliset liikuntapalvelun tilavuorojen tuntimäärät, jotka eivät kuulu tuen piiriin. Lisäksi lomakkeen tuntimäärään monet hakijat lisäävät yksittäisvuorojen ja kurssien tunnit, jotka eivät myöskään kuulu tilankäyttöavustuksen piiriin.

Tilankäyttöavustus on harkinnanvarainen avustus, joka perustuu laskennallisiin perusteisiin. Tilankäyttöavustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseuran tulee avustuksen myöntämisen kriteerien mukaan järjestää jäsenilleen säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Seuran toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin.

Avustuksella tuetaan muiden kuin liikuntapalvelun omien tilojen säännöllisiä ohjattuja harjoitusvuoroja. Avustus myönnetään ympärivuotisesti perustuen edellisenä vuonna toteutuneisiin vuokriin. Lisäksi voidaan ottaa huomioon olennaiset muutokset kuluvan vuoden tilojen käytössä. Olennaisia muutoksia ovat mm. merkittävät muutokset toiminnan laajuudessa (seurojen yhteen liittyminen tai jaoston irtaantuminen seurasta, kun näillä muutoksilla on vaikutusta tilankäyttöavustusten piirissä olevien tilojen käyttöön).

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta (liikuntalaki 390/2015, 5 §).

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tukea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallistumisen osatekijöitä.

Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten harrastuksista. Avustettavien seurojen toiminnan piirissä liikkuu seurojen ilmoitusten mukaan noin 62 500 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana. Helsinkiläiset seurat ovat todenneet, että tilojen käytön tukeminen on heille tärkein tukimuoto. Liikunnan avustuksilla mahdollistetaan seurojen liikuntatoimintaa.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1

Päätös 8.7.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.06.2018 § 124

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566