Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

15.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston syyskauden 2017 kokousajat

HEL 2017-006973 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti kokoontua vuonna 2017 seuraavasti:

ti 24.10.

klo 16.15

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto kokoontuu Kisahallissa lautakunnan kokoushuoneessa Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros, ellei jaosto toisin päätä.

Lisäksi liikuntajaosto päätti pitää jaoston jäsenille ja varajäsenille tutustumiskäynnin liikuntapalveluihin ti 26.9.2017 alkaen klo 16.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:
Lisäksi liikuntajaosto päättää pitää jaoston jäsenille ja varajäsenille tutustumiskäynnin liikuntapalveluihin ti 26.9.2017 alkaen klo 16.

Jaosto hyväksyi muutetun esityksen yksimielisesti

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää kokoontua vuonna 2017 seuraavasti:

ti 24.10.

klo 16.15

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto kokoontuu Kisahallissa lautakunnan kokoushuoneessa Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros, ellei jaosto toisin päätä.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Tällöin muutoksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta.

Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä. Toimielimen kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.06.2017 § 3

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566