Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2022

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

05.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset vuodelle 2022

HEL 2022-001203 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta 11 liikuntaseuralle yhteensä 83 000 euroa liitteen 1 mukaisesti.

Avustusta ei myönnetty seuraaville kahdelle hakijalle:

        Capoeira Capital ry: Seura ei ole ollut avustettava seura vuonna 2021 ja seuran aktiiviharrastajamäärä ei täytä avustuskriteereitä; 29 aikuista ja 17 alle 20-vuotiasta.

        Helsingin Lacrosse Club ry: Seuran avustushakemus oli merkittävällä tavalla puutteellinen eikä sitä täydennetty annettuun määräaikaan mennessä.

Ohjeet avustuksien saajille

Avustukset maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen 15.3.2022, § 47 mukaisesti avustuksia ei myönnetä tahoille, joihin kohdistuu Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita. Avustuksensaaja ei myöskään saa asettaa avustusvaroja sellaisten tahojen saataville tai hyödynnettäväksi, joihin kohdistuu avustuksensaajaa tai Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita.

Avustuksen käyttö tulee selvittää vuoden 2023 muiden liikuntaa edistävien yhdistysten haun yhteydessä. Mikäli seura ei hae vuoden 2023 muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta, tulee avustuksen käyttö selvittää 31.12.2023 mennessä.

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Janina Kauppinen

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset 2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta myönnetään yhteensä 11 liikuntaseuralle (14/2021). Määräaikaan mennessä avustusta haki 13 liikuntaseuraa. Näissä seuroissa harrastetaan mm. sirkusta, capoeiraa, lacrossea, joogaa ja itämaisia kamppailulajeja.

Avustuspäätöksessä on painotettu vahvasti junioreiden aktiiviharrastajamääriä. Koronapandemian vaikutus on myös näiden yhdistysten toiminnassa näkynyt muun muassa aktiiviharrastajamäärien laskussa. Myönnetyissä avustuksissa tämä on otettu huomioon. Suurimmat avustukset myönnetään Circus Helsinki Association ry:lle (42 000 euroa) sekä Linnanmäen Sirkuskoulun kannatusyhdistys ry:lle (25 000 euroa). Näissä seuroissa juniorien aktiiviharrastajamäärät ovat suurimpia. Pienin avustus on myönnetty Helsingin Hapkido ry:lle (200 euroa). Avustettavaa toimintaa on seuran järjestämä yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdistys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elinkeinotoiminnalle luonnehtimat piirteet, liikuntatoimi ei avusta tällaista toimintaa.

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Seura noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvän hallintotavan sekä Reilun Pelin periaatteita (liikuntajärjestöjen yhteinen kuvaus liikunnan ja urheilun hyvästä toiminnasta).

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta (liikuntalaki 390/2015, 5 §). Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikunnan avustusten myöntöperusteista, avustusmuodoista ja hakuajoista 2.11.2021, § 22.

Jaosto ositti liikuntajaoston yhteensä 8 821 000 euron avustusmäärärahasta enintään 100 000 euroa jaettavaksi muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksiin (25.1.2022, § 4).

Avustusta haettiin lähettämällä hakemus liitteineen 15.2.2022 mennessä asiointi.hel.fi kautta, tai toimittamalla hakemus kaupungin kirjaamoon. Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus on harkinnanvarainen avustus. Avustuksen myöntämisessä painotetaan lasten ja nuorten liikuntaa sekä toiminnan volyymia (2.11.2021, § 22).

Helsingin kaupunkistrategian 2022–2025 (Kaupunginvaltuusto 13.10.2021, § 293) mukaan Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa edellytykset liikkuvaan elämään kohentuvat. Strategiassa mainitaan, että kaupungin myöntämien liikunta-avustusten avulla luodaan edellytyksiä monimuotoisille vapaa-ajan toiminnoille sekä turvataan helsinkiläisten urheiluseurojen ja muiden järjestöjen edellytykset harrastustoiminnan järjestämiselle. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana Helsingissä. Liikunnan avustuksilla mahdollistetaan seurojen liikuntatoimintaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia. Avustukset edistävät helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustuksin edistetään YK:n Agenda 2030 tavoitteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla: Vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa, vahvistetaan helsinkiläisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjontaa, parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään, edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää toimintaa. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021, § 202).

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset 2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566