Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2022

1 (6)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

05.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

Liikunnan toiminta-avustukset vuodelle 2022

HEL 2022-001199 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi toiminta-avustusta 284 liikuntaseuralle sekä 22 eläkeläis- ja erityisjärjestön liikuntaryhmälle yhteensä 7 470 010 euroa liitteen 1 mukaisesti.

Toiminta-avustusta ei myönnetty seuraaville viidelle hakijalle:

        Autismiyhdistys PAUT ry: Yhdistys ei ole järjestänyt avustuskriteerien mukaista yhdistyksen omaa säännöllistä liikuntatoimintaa.

        FC INTER VUOSAARI RY: Seura on perustettu 06/2021, joten se ei ole ollut toiminnassa kokonaista kalenterivuotta ennen avustuksen hakemista.

        Helsingin seudun Ampumaurheilun Tuki ry: Seura ei ole ollut avustettava seura vuonna 2021 ja seuran aktiiviharrastajamäärä ei täytä avustuskriteereitä; 11 aikuista ja 1 alle 20-vuotias.

        Midnimo ry: Seura on perustettu 03/2021, joten se ei ole ollut toiminnassa kokonaista kalenterivuotta ennen avustuksen hakemista.

        Suur-Helsingin Golf ry: Seuran aktiiviharrastajamäärä ei täytä avustuskriteereitä; 4 aikuista ja 7 alle 20-vuotiasta.

Ohjeet avustuksien saajille

Avustus maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen 15.3.2022, § 47 mukaisesti avustuksia ei myönnetä tahoille, joihin kohdistuu Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita. Avustuksensaaja ei myöskään saa asettaa avustusvaroja sellaisten tahojen saataville tai hyödynnettäväksi, joihin kohdistuu avustuksensaajaa tai Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita.

Vuoden 2022 toiminta-avustus tulee selvittää vuoden 2023 toiminta-avustushaun yhteydessä. Mikäli seura ei hae vuoden 2023 toiminta-avustusta, tulee avustuksen käyttö selvittää 31.12.2023 mennessä.

Niiden seurojen, joiden toiminta-avustuksen tilankäyttöosuudessa on huomioitu tilankäytön merkittävä muutos vuodelle 2022, tulee selvittää toteutuneet tilankäyttötunnit 31.1.2023 mennessä. Tilankäyttöosuudessa merkittävät muutokset vuodelle 2022 on huomioitu seuraavien kuuden seuran osalta: Elise Gymnastics ry, Helsingin Kisa-Veikot ry, Helsingin Paini-Miehet ry, HIFK Gymnastics ry, HIFK-friidrott rf, Roosters ry.

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Käsittely

Esteelliset: Jaakko Haataja
Esteellisyyden syy: palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi (hallintolain 28.1 § kohta 4)

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Janina Kauppinen.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Janina Kauppinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37159

janina.kauppinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikunnan toiminta-avustukset 2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toiminta-avustus on helsinkiläisille liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmille suunnattu harkinnanvarainen avustus. Toiminta-avustus jakaantuu laskennallisiin toiminnan ja tilankäytön osuuksiin. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikunnan avustusmuodoista, avustusten myöntämisen periaatteista ja avustuskohtaisista kriteereistä sekä hakuajoista 2.11.2021, § 22.

Toiminta-avustushakemuksia saapui hakuaikana 324 kpl. Toiminta-avustusta myönnetään 284 liikuntaseuran (286/2021) ja 22 eläkeläis- ja erityisjärjestön (27/2021) liikuntatoimintaan. Avustusta ei myönnetä viidelle avustusta hakeneelle yhdistykselle. Saapuneiden hakemusten määrä sisältää myös 13 kpl muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusmuodossa käsiteltyä hakemusta.

Liikuntajaosto päätti 25.1.2022, § 4 kokouksessa yhteensä 8 821 000 euron avustusmäärärahan osittamisesta vuodelle 2022. Toiminta-avustukseen osoitettiin yhteensä 7 520 000 euroa, josta laskennallinen toimintaosuus on 2 000 000 euroa ja tilankäyttöosuus 5 520 000 euroa. Avustuksen tilankäytön osuus sisältää kaupunginvaltuuston 19.1.2022, § 5 päättämän 450 000 euron koronatoipumisrahan liikunnan kansalaistoiminnan avustuksiin.

Toiminta-avustuksiin ositetusta määrärahasta varataan 49 990 euroa mahdollisiin korjauksiin ja tarkastuslaskennasta johtuviin muutoksiin. Mikäli avustusmäärärahoja jää jakamatta tai avustusrahoja palautuu, liikuntajohtaja voi päättää käyttämättä jääneiden avustusmäärärahojen jakamisesta liikuntajaoston 25.1.2022, § 6 päätöksen mukaisesti.

Liikuntaseuroille myönnetään toiminta-avustusta yhteensä 7 378 200 euroa ja eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmille 91 810 euroa. Kaikki myönnettävät avustukset sisältävät laskennallisen toiminnan osuuden. Yhteensä 248 yhdistyksen avustus sisältää tilankäytön osuuden.

Suurimmat toiminta-avustukset myönnetään HVS-Tennis ry:lle (301 454 euroa), Tapanilan Erä ry:lle (283 870 euroa), Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:lle (253 672 euroa), Voimisteluseura Helsinki - VSH ry:lle (249 926 euroa) ja Helsingin Jalkapalloklubi ry:lle (230 000 euroa).

Avustuksen myöntämisperusteet vuodelle 2022

Toiminta-avustus on yleishyödyllisten liikuntaseurojen toimintaan suunnattu harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy laskennallisin perustein. Avustusta voidaan lisäksi myöntää eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien toimintaan. Avustukset on käsitelty ja ne myönnetään erillisten toiminta- ja tilankäyttökriteerien mukaisesti. Yhdistyksen tulee olla ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista.

Liikuntaseuroilta edellytetään, että niiden pääasiallinen toiminta sääntöjensä mukaisesti on liikuntatoiminta. Seurojen toteuttamaa liikuntamuotoa edustavan lajijärjestön tulee kuulua varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön ja/tai opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin.

Avustettavan liikuntaseuran tulee järjestää säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät jäsenilleen säännöllistä liikuntatoimintaa.

Mikäli vuonna 2021 liikunnan toiminta-avustusta saaneen yhdistyksen aktiiviharrastajamäärä on vähentynyt koronaviruspandemiasta johtuen toiminta-avustuksen myöntöperusteihin kirjatun minimivaatimusten alle, ei tämä estä toiminta-avustuksen myöntämistä vuodelle 2022.

Avustusta haettiin lähettämällä hakemus 15.2.2022 mennessä asiointi.hel.fi kautta tai toimittavalla hakemus kaupungin kirjaamoon. Hakemukselle täytyi sisällyttää etukäteen ilmoitetut pakolliset liitteet.

Toimintaosuuden kriteerit

Avustuksen toimintaosuuden laskennassa painotetaan erityisesti lasten ja nuorten liikunnan tukemista. Liikuntaseurojen avustuksissa alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan painotus on 80 % ja aikuisten toiminnan painotus 20 %. Laskennassa huomioidaan lisäksi seurassa toimineiden valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK 1–5 tasot) käyneiden ohjaajien ja valmentajien määrä laatupainotuksena. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien avustuksia painotetaan liikuntaseurojen junioritoiminnan tavoin 80 % painotuksella.

Aktiiviharrastajiksi on ilmoitettu hakemuksessa ne yhdistyksen harrastajat, jotka ovat osallistuneet samalle ryhmälle järjestettyyn säännölliseen ohjattuun harjoitustoimintaan vähintään 10 kertaa, vähintään 3 kuukauden yhtäjaksoisen ajan sisällä vuonna 2021. Järjestetyn toiminnan tulee olla yhdistyksen omaa toimintaa eikä siihen lasketa kaupungilta ostopalveluna hankittua tai yhteistyössä kaupungin kanssa toteutettua liikuntatoimintaa.

Avustuslaskennassa on vuonna 2022 käytössä jarru, joka estää avustuksen toimintaosuuden pienenemisen enemmän kuin −20 % ja kasvamisen enemmän kuin +30 % edelliseen vuoteen nähden silloin, kun muutos aiheutuisi koronatilanteen aiheuttamasta aktiiviharrastajamäärämuutoksesta tai vuonna 2017 toteutetusta avustusuudistuksesta.

Tilankäyttöosuuden kriteerit

Laskennallinen tilankäytön osuus perustuu muissa kuin liikuntapalveluiden omissa tiloissa pidettyihin säännöllisiin ohjattuihin harjoitusvuoroihin, joista yhdistys on maksanut tilavuokraa. Myös koulujen liikuntasaleissa tapahtuva säännöllinen ohjattu liikuntatoiminta on avustuksen piirissä. Tilankäytössä huomioidaan ainoastaan yhdistyksen pääkaupunkiseudun liikuntatiloissa järjestämät harjoitustunnit, joissa on vähintään neljä aktiiviharrastajaa sekä ohjaaja/valmentaja.

Koronapandemian aiheuttamien tilankäyttörajoitusten takia yhdistykset saivat itse valita, otetaanko tilankäytön osuuden laskennassa huomioon vuoden 2020 avustushakemuksen tiedot vai vuoden 2021 säännöllisen ohjatun harjoitustoiminnan tilankäyttö. Tilankäyttöosuuden laskennassa painotetaan alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien toimintaa 100 % ja aikuisten toimintaa 90 %.

Tilankäyttöosuuden laskennassa voidaan harkinnanvaraisesti huomioida muut kuin koronapandemian aiheuttamat merkittävät muutokset yhdistyksen tilankäytössä. Merkittäviksi muutoksiksi katsotaan seurojen yhteenliittyminen, jaoston tai jaostojen liittyminen seuraan tai irtautuminen seurasta, seuran vuokraama uusi liikuntatila tai seuran hallinnoimasta tai omistamasta liikuntatilasta luopuminen.

Avustuksen merkitys, vaikuttavuus ja strategiasidonnaisuus

Liikuntalain mukaan liikunnan yleisten edellytysten luominen paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta. (Liikuntalaki 390/2015, § 5.) Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja ja liikuntaa järjestäviä muita yhdistyksiä vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin.

Helsingin kaupunkistrategian 2022–2025 (Kaupunginvaltuusto 13.10.2021, § 293) mukaan Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa edellytykset liikkuvaan elämään kohentuvat. Strategiassa mainitaan, että kaupungin myöntämien liikunta-avustusten avulla luodaan edellytyksiä monimuotoisille vapaa-ajan toiminnoille sekä turvataan helsinkiläisten urheiluseurojen ja muiden järjestöjen edellytykset harrastustoiminnan järjestämiselle. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia. Avustukset edistävät helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksien tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa sekä helsinkiläisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, tukea monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjontaa, parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää toimintaa. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021, § 202)

Toiminta-avustusten piirissä olevissa liikuntaseuroissa ja -yhdistyksissä liikkuu lähes 100 000 helsinkiläistä, joista reilusti yli puolet on alle 20-vuotiaita. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana Helsingissä. Liikunnan avustuksilla mahdollistetaan seurojen ja muiden yhdistysten liikuntatoimintaa.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Janina Kauppinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37159

janina.kauppinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikunnan toiminta-avustukset 2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566