Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

25.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Liikunnan avustusmäärärahan 2022 osittaminen

HEL 2022-000394 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti osittaa vuodelle 2022 avustuksiin käytettävissä olevasta 8 821 000 euron määrärahasta yhteensä 8 721 000 euroa liikunnan kansalaistoiminnan avustuksiin sekä 100 000 euroa tapahtuma-avustuksiin seuraavasti:

Avustusmuoto

euroa

Toiminta-avustus, josta

7 520 000

- toimintaosuus

2 000 000

- tilankäyttöosuus

5 520 000

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus, enintään

100 000

Suunnistuskartta-avustus ja starttiavustus, enintään

40 000

Jääurheilun lasten ja nuorten kohdeavustus, enintään

950 000

Liikunnan kohdeavustus, enintään

111 000

Tapahtuma-avustus, enintään

100 000

Yhteensä

8 821 000

 

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntajaosto päätti liikunnan kansalaistoiminnan avustusten sekä tapahtuma-avustusten myöntöperusteista sekä hakuohjeesta vuodelle 2022 kokouksessaan 2.11.2021, § 22. Vuoden 2022 tulosbudjetissa liikunnan avustuksiin osoitettiin yhteensä 8 371 000 euron määräraha (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021, § 201).

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 19.1.2022 koronatoipumismäärärahasta toimialoille. Päätöksen mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoitettavasta 8 miljoonan euron määrärahasta kohdennetaan 3,4 miljoonan euroa lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, josta avustuksiin 1,0 miljoonaan euroa. (kaupunginvaltuusto 19.1.2022, § 5) Tästä määrärahasta 450 000 euroa kohdennetaan liikunnan kansalaistoiminnan avustuksiin.

Tässä päätöksessä koko määräraha 8 821 000 euroa ositetaan liikunnan eri avustusmuodoille.

Kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia. Avustukset edistävät helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustuksin edistetään YK:n Agenda 2030 tavoitteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla: Vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa, vahvistetaan helsinkiläisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjontaa, parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään, edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää toimintaa. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021, § 202).

Liikuntalaissa (390/2015) säädetään liikunnan ja urheilun edistämisestä sekä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion hallintoelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla. Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta. (Liikuntalaki 390/2015, 5 §).

Helsingin kaupunki tukee liikuntaseurojen toimintaa sekä tapahtumia vuosittain yhteensä noin 8 miljoonan euron avustuksin. Suurin osa avustuksista kohdistetaan liikuntaseurojen toimintaan yleisesti.

Liikuntaseuroille kohdistettuja avustusmuotoja ovat toiminta-avustus, muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus, kohdeavustus, starttiavustus ja suunnistuskartta-avustus.

Toiminta-avustus sisältää sekä toiminnan tuen, että tilankäytön tukemisen. Jääurheilun lasten ja nuorten kohdeavustus sisältää jääkiekon ja taitoluistelun juniorien jäävuorotuen (clearing). Näitä vuoroja ei tueta toiminta-avustuksen tilankäyttöosuuden kautta.

Toiminta-avustusta, muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta sekä suunnistuskartta-avustusta haetaan 15.2.2022 mennessä. Clearing-tukea voidaan myöntää ainoastaan seuroille, jotka ovat vuosittain toiminta-avustuksen piirissä. Liikuntajaosto päättää näiden avustusten jakamisesta kokouksessaan 5.4.2022.

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Helsingissä järjestettäviin rekisteröityjen yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen järjestämiin liikunnallisiin tapahtumiin.

Starttiavustusta, kohdeavustusta ja tapahtuma-avustusta voidaan hakea ympäri vuoden.

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo avustusperiaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Lautakunnan jaostot päättävät jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta, hyväksyvät perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta ja valvovat avustusten käyttöä.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566