Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

25.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Liikunnan avustusmäärärahoista 2022 jakamatta jääneiden päätösvallan delegointi

HEL 2021-011588 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti, että jos avustusmäärärahoja jää jakamatta tai avustusrahoja palautuu, niin liikuntajohtaja voi joulukuussa päätti käyttämättä jääneiden avustusmäärärahojen jakamisesta vuonna 2022.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Osa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston vuoden 2022 aikana myöntämistä avustuksista voi palautua takaisin avustusmäärärahoihin 2022.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun, § 3, kohta 3 ja 4, mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 02.11.2021 § 24

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 02.11.2021 § 23

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566