Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

25.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Vuoden 2022 helsinkiläisurheilijan, nuoren helsinkiläisurheilijan, valmentajan ja urheiluseuran valintakriteerit

HEL 2021-013021 T 00 04 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti vuoden 2022 helsinkiläisurheilijan, nuoren helsinkiläisurheilijan, valmentajan ja urheiluseuran valintakriteerien muutoksesta liitteen mukaisesti.

Päätös korvaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston 7.12.2021, § 31 tekemän päätöksen.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Minna Rehn, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuoden 2022 helsinkiläisurheilijan, nuoren urheilijan, valmentaja ja urheiluseuran palkitsemisen kriteerit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto on päättänyt 7.12.2021, § 31 vuoden 2022 helsinkiläisurheilijan, nuoren helsinkiläisurheilijan, valmentajan ja urheiluseuran valintakriteereistä. Vuoden urheiluseuran ja valmentajan kriteereissä on viitattu päättyneisiin koronarajoituksiin. Koronapandemia-tilanteen ja siitä johtuvien rajoitusten edelleen jatkuessa on tarve kirjata kriteerit kuvaamaan paremmin nykytilannetta.

Kaupunginhallitus on päättänyt 14.1.2019, § 24 vuosittain Helsinki-päivänä jaettavat tunnustukset eli stipendit:

Vuoden helsinkiläisurheilija

10 000 euroa

Vuoden helsinkiläinen urheiluseura

5 000 euroa

Vuoden nuori helsinkiläisurheilija

2 500 euroa

Vuoden helsinkiläisvalmentaja

2 500 euroa

 

Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen aikaan. Stipendit myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.

Liikuntajaosto tekee vuosittain päätöksen palkittavista tunnustuksen saajista hakemusten perusteella ja tunnustukset jaetaan Helsinki -päivänä.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Minna Rehn, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuoden 2022 helsinkiläisurheilijan, nuoren urheilijan, valmentaja ja urheiluseuran palkitsemisen kriteerit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 07.12.2021 § 31

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566