Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

25.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Avustusmäärärahasta kohdeavustuksina jaettavat avustukset jääurheilun tukemiseen 2022

HEL 2022-000478 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti, että liikunnan avustusmäärärahasta jääurheilun lasten ja nuorten kohdeavustukseen ositetaan enintään 950 000 euroa.

Clearing-tuki kohdistetaan vuonna 2022 liikunnan toiminta-avustuksen piirissä oleville jääkiekko- ja taitoluisteluseuroille alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten säännöllisten jääharjoitusvuorojen tukemiseksi ajalla 1.1.–1.5. ja 29.8.–31.12.2022.

Clearing-tuen piirissä oleville jäävuoroille ei voi hakea tukea toiminta-avustuksen tilankäyttöosuudesta.

Clearing-määrärahaa hallinnoi Jääkenttäsäätiö sr. Jääkenttäsäätiö sr laskuttaa liikuntapalveluille kuukausittain jälkikäteen clearingiin kuuluvien seurojen toteutuneiden jääharjoitusvuorojen tuen liikuntajaoston päättämän enimmäistuntihinnan (2.11.2021, § 22) mukaan.

Jääkenttäsäätiö sr ilmoittaa liikuntapalvelulle kuukausittain laskutuksen yhteydessä, miten clearing-tukeen osoitettu tuki on jakautunut eri seuroille. Mikäli clearing-tuen piiriin kuuluvat jääharjoitusvuorot eivät toteudu täysimääräisesti, palautuu avustusmääräraha takaisin

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikunnan avustusmuodoista, myöntöperusteista ja avustuskohtaisista kriteereistä sekä hakuohjeesta vuodelle 2022 kokouksessaan 2.11.2021, § 22. Vuoden 2022 tulosbudjetissa liikunnan avustuksiin osoitettiin yhteensä 8 371 000 euron määräraha (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021, § 201). Liikuntajaosto päätti kokouksen edellisessä kohdassa liikunnan avustusmäärärahan osittamisesta eri avustusmuodoille. Tässä päätöksessä jääurheilun lasten ja nuorten kohdeavustukseen ositettu 950 000 euron määräraha on tarkoitettu clearing-tukeen lasten ja nuorten jäävuorojen tukemiseksi. Vuonna 2021 jääurheilun tuki sisälsi myös clearing-vuoroihin ja ringetelle kohdistettua lisätukea johtuen Pirkkolan jäähallien sulkeutumisesta. Vuonna 2022 Pirkkolan jäähallit ovat käytössä, eikä tällaista lisätukea enää ole.

Kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia. Avustukset edistävät helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustuksin edistetään YK:n Agenda 2030 tavoitteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla: Vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa, vahvistetaan helsinkiläisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjontaa, parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään, edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää toimintaa. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021, § 202).

Liikuntalaissa (390/2015) säädetään liikunnan ja urheilun edistämisestä sekä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion hallintoelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla. Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta. (Liikuntalaki 390/2015, 5 §).

Helsingin kaupunki tukee liikuntaseurojen toimintaa sekä liikuntatapahtumia vuosittain yhteensä noin 8 miljoonan euron avustuksin.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566