Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

20.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Heidi Ruhala ja Joonas Kolehmainen sekä varatarkastajiksi jäsenet Marika Sorja ja Leila Vasama.

Käsittely

Liikuntajaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Zahra Abdullan sijasta Joonas Kolehmaisen ja varatarkastajaksi Pekka Löfmanin sijasta Leila Vasaman.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Heidi Ruhala ja Zahra Abdulla sekä varatarkastajiksi jäsenet Marika Sorja ja Pekka Löfman.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566