Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

20.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Korona-avustuksen myöntämisperusteet ja hakuaika vuonna 2021

HEL 2021-005137 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti hyväksyä korona-avustuksen myöntämisen periaatteet vuodelle 2021 seuraavasti:

Avustuksen tarkoituksena on tukea liikuntaseuroja, joille koronaviruspandemia on aiheuttanut taloudellisia menetyksiä ja joiden toimintaa se on eniten rajoittanut. Liikuntaseurojen toimintakyvyn turvaaminen poikkeustilanteessa ylläpitää Helsingin seuratoiminnan monimuotoisuutta, lievittää koronaviruksesta johtuvien rajoitusten aiheuttaman liikkumattomuuden haasteita ja edistää nuorten harrastustoiminnan jatkuvuutta Helsingin kaupungin strategian tavoitteiden mukaisesti.

Korona-avustusta voivat hakea helsinkiläiset vuosina 2020 tai 2021 liikunnan toiminta-avustusten tai muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusten piirissä olevat seurat.

Harkinnanvarainen avustus kohdistetaan niille seuroille:

        Joille viranomaisten 30.11.2020 jälkeen asettamat koronaviruksesta johtuvat toiminnan sekä tilankäytön kiellot tai rajoitukset ovat aiheuttaneet huomattavia taloudellisia tai toiminnallisia haasteita.

        Jotka järjestävät ilmaista tai edullista liikuntatoimintaa nuorille.

        Jotka eivät ole samaa tarkoitusta varten jo saaneet avustusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä, lajiliitolta tai muulta taholta.

Avustusmuodon painopisteenä on liikuntaseurojen nuorille suunnatun matalan kynnyksen- ja perustoiminnan uudelleenkäynnistämisen tukeminen. Avustus kohdennetaan liikuntaseurojen nuorille suunnatun matalan kynnyksen- ja perustoiminnan kulujen kattamiseen. Seuran taloudelliseen tilanteeseen liittyen otetaan avustuskäsittelyssä huomioon liikuntapalvelun tilojen tai koulujen liikuntasalien menetetyt tilavuorot sekä toiminnan keskeyttämisestä tai muuttumisesta aiheutuneet taloudelliset menetykset, jotka johtuvat 30.11.2020 jälkeisistä koronaviruspandemian torjuntaan liittyvistä rajoitustoimenpiteistä. Lisäksi huomioidaan seuran maksamat vuokrakustannukset sellaisista liikuntatiloista, jotka on pitänyt koronaviruspandemiaan liittyvien rajoitustoimenpiteiden takia joko sulkea kokonaan tai niiden käyttöä on jouduttu huomattavasti rajoittamaan

Avustusta ei myönnetä samaan tarkoitukseen, johon jokin toinen taho on jo myöntänyt avustusta. Avustusta haetaan sähköisen asioinnin kautta liikunnan laitosavustuslomakkeella.

Avustushaku alkaa 21.5.2021 ja päättyy 7.6.2021 klo 16.00. Hakemukseen liitetään selvitys mahdollisista samaa tarkoitusta varten haetuista ja saaduista avustuksista. Hakemus hylätään, mikäli se saapuu hakuajan jälkeen. Hakijalla on vastuu siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että toiminnan raportointi. Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustus voi kattaa enintään päätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan kustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen saajan on korvauksetta annettava Helsingin kaupungille tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä sekä avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia. Avustusten myöntämisessä noudatetaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 28.10.2019, § 723)

Liikunnan avustusmäärärahasta varataan korona-avustuksiin enintään 177 300 euroa, joka muodostuu clearing-määrärahasta koronan vuoksi keväällä 2021 peruuntuneiden vuorojen vuoksi vähennetystä summasta sekä muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksista käyttämättä jääneestä määrärahasta. Korona-avustukset jakaa liikuntajohtaja.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Eerikki Pihlajamaa, Suunnittelija, puhelin: 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koronaviruspandemian pitkittyminen on aiheuttanut suuria haasteita helsinkiläisille liikuntaseuroille. Liikunta- ja urheilutoiminnan järjestämisen ja tilojen käytön rajoituksia on ollut voimassa 30.11.2020 lähtien ja niiden täydellistä purkamista suunnitellaan vasta kesäksi 2021. Useat seurat olivat jo vuoden 2020 kevään rajoitusten jälkeen vaikeassa tilanteessa, kun niiden taloudellinen liikkumavara oli kaventunut huomattavasti. Nyt vaarana on, että 30.11.2020 lähtien voimassa olleiden toiminnan ja tilankäytön rajoitusten vuoksi menetetyt harjoitus- ja jäsenmaksut heikentävät seurojen tulovirtaa liiaksi ja pakottavat ne ajamaan alas toimintaansa. Lisäksi uhkana on se, että toiminnasta pois jääneet harrastajat eivät välttämättä palaa takaisin heti rajoitusten poistuttua. Pitkittynyt koronaviruspandemia on vaikuttanut myös helsinkiläisten perheiden taloudellisiin tilanteisiin eri tavoin. Taloudelliset haasteet ja epävarmuus tulevasta ovat läsnä useissa perheissä, kun taas toisten arkeen pandemiaan ei ole juurikaan vaikuttanut. Riski harrastamiseen liittyvästä eriarvoistumisesta on suuri, johon avustuksella pyritään myös vaikuttamaan.

Toiminnan ja tilankäytön rajoitukset ovat kohdistuneet erityisesti nuoriin, joiden ohjattu harrastustoiminta on suurelta osin ollut pysähdyksissä 30.11.2020 alkaen. Rajoitukset ovat osaltaan myös yksi uusi rakenteellinen tekijä, joka voi kiihdyttää liikunnan drop out-ilmiötä. Korona-avustuksen avulla pyritään siihen, että mahdollisimman moni seura pystyisi vuoden 2021 aikana käynnistämään perustoimintansa uudelleen ja samalla tuomaan seuratoiminnasta pois pudonneet nuoret takaisin harrastuksen pariin.

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta (liikuntalaki 390/2015, § 5). Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin. Liikunnan avustuksiin on vuonna 2021 käytettävissä yhteensä 8 371 000 euroa (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.12.2020, § 199).

Suuri osa avustusmäärärahasta on osoitettu käytettäväksi seurojen toiminta-avustuksiin, joilla tuetaan seuran perustoimintaa. Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana.

Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tukea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallistumisen osatekijöitä. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten harrastuksista. Liikunnan avustusten piirissä olevissa liikuntaseuroissa liikkuu normaaliolosuhteissa noin 62 500 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana Helsingissä. Avustuksella vahvistetaan seurojen toimintaa sekä lasten ja nuorten mahdollisuutta osallistua seurojen järjestämään toimintaan.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Eerikki Pihlajamaa, Suunnittelija, puhelin: 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566