Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

20.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Muutos jääurheilun kohdeavustuksena jaettavaan clearing-avustukseen ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukseen

HEL 2021-000476 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti, että vuodelle 2021 jääurheilun kohdeavustus clearing-määrärahaan osoitetusta yhteensä 1 014 000 eurosta osoitetaan 158 000 euroa ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksesta 19 300, yhteensä 177 300 euroa ositetaan korona-avustukseen.

Korona-avustukset kohdistetaan avustettavien seurojen korona-pandemian aiheuttamasta toimintasulusta kärsineiden avustettavien seurojen lapsille ja nuorille kohdistuvaan toimintaan.

Clearing-järjestelmän kautta avustettavien jääkiekko- ja taitoluisteluseurojen juniorien säännöllisiin ohjattuihin jääharjoittelutunteihin on ajalla 25.1.–2.5. ja 30.8.–31.12.2021 näin ollen käytettävissä yhteensä 856 000 euroa, sisältäen Pirkkolan jäähallien sulkeutumisesta johtuvan clearingin lisätuen.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto osoitti 26.1.2021, § 4 yhteensä 1 014 000 euroa tilankäyttöavustukseen kuuluvaa clearing-tukea jääkiekon ja taitoluistelun avustettavien seurojen alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten säännöllisten ohjattujen jääharjoitteluvuorojen tukemiseksi ajalle 25.1.–26.4.2021 sekä 30.8.–31.12.2021. Clearingin enimmäistuki jääharjoittelutuntia kohti on 42 euroa (liikuntajaosto 27.10.2020, § 30).

Samassa kokouksessa liikuntajaosto ositti muiden liikuntaa edistävien seurojen avustukseksi 100 000 euroa, josta liikuntajaoston päätöksen mukaan myönnettiin 8.4.2021 § 8 avustusta saaville seuroille 80 700 euroa jolloin jakamatta jäi 19 300 euroa.

Clearing-tuki on avustettavien jääkiekko- ja taitoluisteluseurojen alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten jäävuoroihin kohdistettu avustus. Koronan aiheuttaman toimintasulun vuoksi clearingin piiriin kuuluva yli 12 vuotiaiden jääharjoittelu oli tauolla kaksi kuukautta. Jääseurat eivät joutuneet maksamaan jäävuoroista kaupungin ja kaupunkikonsernin laitosten, kuten Jääkenttäsäätiön vuoroista tänä aikana.

Clearingin piirissä olevat seurat ovat myös saaneet vuodelle 2021 säännöllisiin ohjattuihin oheisharjoittelutunteihin tilankäyttöavustusta sekä yleisavustusluonteista toiminta-avustusta, eikä näitä avustuksia ole pienennetty huolimatta koronan aiheuttamasta toimintatauosta.

Clearing-avustuksesta ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksista jakamatta jäänyttä rahaa käytetään korona-avustuksiin, jolloin määrärahalla voidaan tukea vuonna 2021 taloudellisesti koronan aiheuttamasta koronan aiheuttamasta sulusta pahiten kärsineiden seurojen lapsille ja nuorille kohdistuvaa toimintaa. Liikuntajaosto päättää korona-avustusten myöntämisen perusteista kokouksen seuraavassa kohdassa.

Helsingin kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Kaupungilla on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki luo aktiivisesti kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteisöjen sekä kaupunkilaisten kanssa.

Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiivinen toimija. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden omaa palvelutarjontaa. Kaupungin strategiassa avustusjärjestelmä antaa asukkaille ja yhteisöille mahdollisuuden toteuttaa helposti lähestyttäviä, vetovoimaisia ja korkealaatuisia tapahtumia, toimintamuotoja, sisältöjä ja alustoja. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Liikuntalaissa (390/2015) säädetään liikunnan ja urheilun edistämisestä sekä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion hallintoelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla. Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta. (Liikuntalaki 390/2015, 5 §)

Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja sekä liikunnan tapahtumatoimintaa vuosittain yhteensä noin 8 miljoonan euron avustuksin.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 26.01.2021 § 4

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566