Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

20.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Vuoden 2021 helsinkiläisurheilijan, nuoren urheilijan, valmentajan ja urheiluseuran palkitseminen

HEL 2020-011055 T 00 04 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti vuoden helsinkiläisurheilijan tai -joukkueen, vuoden helsinkiläisen urheiluseuran, vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan sekä vuoden helsinkiläisvalmentajan liitteen 1 ehdotuksen mukaisesti. Palkittavat julkaistaan ja palkintostipendit jaetaan Helsinki-päivänä 12.6.2021.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Minna Rehn. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Minna Rehn, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinkiläisurheilijoiden palkitseminen 2021_Stipendien saajat EI JULKISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

2

Vuoden helsinkiläisurheilija 1964-2020

3

Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue 2021_esitykset_EI JULKISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

4

Vuoden helsinkiläinen urheiluseura 2021_esitykset_EI JULKISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

5

Vuoden nuori helsinkiläisurheilija 2021_esitykset_EI JULKISTUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

6

Vuoden 2021 helsinkiläinen valmentaja_esitykset_EI JULKISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus vahvisti 14.1.2019, § 24 urheilusaavutuksista palkitsemisen periaatteet ja rahalliset tunnustukset eli stipendit. Kansainvälisesti menestyneet urheilijat voivat hakea stipendejä, joita myönnetään voimassa olevien kriteerien mukaan ympäri vuoden. Lisäksi vuosittain palkitaan vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue, helsinkiläinen urheiluseura, nuori helsinkiläisurheilija sekä helsinkiläinen valmentaja ja jaetaan heille Helsinki-päivänä stipendit.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 27.10.2020, § 29 vuoden 2021 helsinkiläisurheilijan, nuoren helsinkiläisurheilijan, valmentajan ja urheiluseuran tarkentavat valintakriteerit.

Helsinkiläisurheilijoiden valinnassa huomioidaan kaikki urheilumuodot. Vuoden 2021 valinnassa huomioidaan saavutukset aikavälillä 15.4.2020–15.4.2021.

Jaettavat stipendit

euroa

Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue

10 000

Vuoden helsinkiläinen urheiluseura

5 000

Vuoden nuori helsinkiläisurheilija

2 500

Vuoden helsinkiläisvalmentaja

2 500

 

Stipendit myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.

Helsingin kaupungin organisaatiouudistuksen (1.6.2017) jälkeen Helsinki-päivänä jaettavien stipendien saajien valinnasta päättää liikuntajaosto.

Palkittavia on voinut esittää nettilomakkeen kautta 15.4.2021 asti. Asiasta on tiedotettu lajiliittoja, liikuntapalvelun asiakkaita sekä yleisesti kulttuurin ja vapaa-ajan omia tiedotuskanavia hyödyntäen (tiedote, nettisivut, some ja digiscreenit).

Stipendien saajien valintaa on valmistellut 20.4.2021 kokoontunut työryhmä, johon kuuluivat Aapo Rantila (Työväen Urheiluliitto, Etelä-Suomi), Christine Suvanto (Finland Svenska Idrott, FSI), Tuomas Törrönen (Paralympiakomitea), Ilkka Palomäki (Olympiakomitea), Helena Tikkanen (Etelä-Suomen liikunta ja urheilu, ESLU), Matti Hannula (Helsingin Urheilutoimittajien liitto, HUT) sekä Simo Tarvonen (Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia URHEA). Liikuntajaoston edustajana kokouksessa oli Leila Vasamaa sekä liikuntapalvelun edustajina liikuntajohtaja Tarja Loikkanen (työryhmän puheenjohtaja) ja erityissuunnittelija Minna Rehn (työryhmän sihteeri).

Vuoden helsinkiläisurheilijalle tai -joukkueelle myönnetään 10 000 euron stipendi. Palkittavan urheilijan on oltava kirjoilla Helsingissä sekä saavutuksen että palkitsemisen aikaan. Vuoden helsinkiläisurheilijaksi tai joukkueeksi tuli yhteensä 28 eri esitystä.

Vuoden helsinkiläiselle urheiluseuralle myönnetään 5 000 euron stipendi. Vuoden helsinkiläiseksi urheiluseuraksi tuli yhteensä 20 eri esitystä. Urheiluseuran tulee olla helsinkiläinen. Liikuntajaoston tarkentavien valintakriteerien mukaisesti ehdokkaita arvioitaessa käytettiin seuraavia perusteita:

        Seura on laatinut eettisen toiminnan periaatteet, joiden avulla huolehditaan siitä, että seuran toimintaa ohjaavat yhdenvertaisuuden ja suvaitsevuuden periaatteet. Toiminnassa huomioidaan kaikkien jäsenten mahdollisuudet osallistua toimintaan ja jokaisella on mahdollisuus saada myönteisiä kokemuksia liikunnan ja urheilun kautta.

        Seurassa ehkäistään drop-out -ilmiötä tarjoamalla lapsille ja nuorille toimintaa laajasti tavoitteellisesta kilpaurheilusta matalan kynnyksen harrastetoimintaan.

Vuoden nuorelle helsinkiläisurheilijalle myönnetään 2 500 euron stipendi. Urheilijan on oltava kirjoilla Helsingissä sekä saavutuksen että palkitsemisen aikaan. Kriteerien mukaan palkitaan nuori urheilija, joka on tehnyt läpimurron lajinsa huipulle. Vuoden nuoreksi helsinkiläisurheilijaksi tuli yhteensä 17 eri esitystä.

Vuoden helsinkiläisvalmentajalle myönnetään 2 500 euron stipendi. Palkittavan valmentajan on oltava kirjoilla Helsingissä sekä saavutuksen että palkitsemisen aikaan. Vuoden valmentajaksi tuli yhteensä 17 eri esitystä. Liikuntajaoston tarkentavien kriteerien mukaisesti ehdokkaita arvioitaessa käytettiin seuraavia perusteita:

        Valmentajan tai ohjaajan urheilija tai joukkue on saavuttanut merkittävää menestystä ja/ tai

        Valmentaja tai ohjaaja toiminnallaan huolehtii siitä, että liikunta ja urheilu tuottavat myönteisiä kokemuksia kaikille osallistujille.

Stipendit jaetaan Helsinki-päivänä 12.6.2021.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Minna Rehn, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinkiläisurheilijoiden palkitseminen 2021_Stipendien saajat EI JULKISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

2

Vuoden helsinkiläisurheilija 1964-2020

3

Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue 2021_esitykset_EI JULKISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

4

Vuoden helsinkiläinen urheiluseura 2021_esitykset_EI JULKISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

5

Vuoden nuori helsinkiläisurheilija 2021_esitykset_EI JULKISTUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

6

Vuoden 2021 helsinkiläinen valmentaja_esitykset_EI JULKISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 27.10.2020 § 29

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566