Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

20.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Korona-avustuspäätöksen 2021 delegointi liikuntajohtajalle

HEL 2021-005137 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti delegoida liikuntajohtajalle päätösvallan liikunnan korona-avustuksen 2021 jakamisesta.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Eerikki Pihlajamaa, Suunnittelija, puhelin: 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntapalvelut avustaa liikuntatoimintaa vuosittain noin 8 miljoonalla eurolla. Liikunnan korona-avustuksella on tarkoitus lievittää koronaviruspandemian seurauksena liikuntaseuroille aiheutuneita taloudellisia menetyksiä, turvata liikuntaseurojen toimintakykyä poikkeustilanteessa ja toteuttaa Helsingin kaupungin strategian tavoitteita lasten, nuorten tai perheiden harrastustoiminnan edistämiseksi.

Kaupunginhallituksen 28.11.2019, § 723 hyväksymän Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeen mukaan avustuserän maksamisajankohdan sekä maksettavan avustuserän suuruutta voidaan muuttaa toimialalla asianomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksellä mahdollisen delegointipäätöksen mukaisesti. Avustukset maksetaan kussakin päätöksessä mainitun mukaisesti, yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Korona-avustuspäätöksen delegointi liikuntajohtajalle nopeuttaa avustuspalvelua.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Eerikki Pihlajamaa, Suunnittelija, puhelin: 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566