Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2020

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

01.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

Korona-avustuksen 2020 avaaminen uudelleen hakuun

HEL 2019-010021 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto avasi korona-avustuksen uudelleen haettavaksi.

Avustuksella on tarkoitus lievittää koronaviruspandemian seurauksena liikuntaseuroille aiheutuneita taloudellisia menetyksiä, turvata liikuntaseurojen toimintakykyä poikkeustilanteessa ja toteuttaa Helsingin kaupungin strategian tavoitteita lasten, nuorten tai perheiden harrastustoiminnan edistämiseksi.

Korona-avustusta voivat hakea helsinkiläiset vuonna 2020 liikunnan toiminta-avustusten, tilankäyttöavustusten tai muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusten piirissä olevat seurat.

Harkinnanvarainen avustus kohdistetaan niille seuroille:

        joille koronasta aiheutunut toimintasulku 1.3.–31.5.2020 tai sen jälkeen viranomaisten asettamat koronarajoitukset ovat aiheuttaneet haasteellisimman toiminnallisen tai taloudellisen tilanteen ja

        jotka järjestävät maksutonta toimintaa perheille tai 8–18-vuotiaille lapsille ja nuorille perinteisin toiminnan tavoin tai uusin keinoin tavoittaen erityisesti ne perheet, lapset ja nuoret, joiden mahdollisuus harrastaa on vaikeutunut pandemian aiheuttaman taloustilanteen vuoksi tai muusta taloudellisesta syystä.

Avustus kohdennetaan seurojen 8–18-vuotiaille lapsille, nuorille ja perheille suunnatun maksuttoman toiminnan kulujen kattamiseen. Avustettavaksi toiminnaksi voidaan katsoa jo seuran olemassa oleva tai uusi maksuton toiminta sekä esimerkiksi niin sanottu vapaaoppilastoiminta, jossa perustellusta syystä myönnetään joitakin maksuttomia paikkoja normaalin toiminnan sisällä. Seuran taloudelliseen tilanteeseen liittyen otetaan avustuskäsittelyssä huomioon 1.3.–31.5.2020 aikavälillä syntyneet tilavuokramaksut tai muut kustannukset, joihin seura ei ole voinut vaikuttaa. Lisäksi otetaan huomioon viranomaisten 31.5.2020 jälkeen asettamien koronarajoitusten aiheuttamat vaikutukset sekä seuran tekemät taloudelliset sopeuttamistoimenpiteet.

Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon kaupungin seuroille vuonna 2020 myöntämät avustukset sekä muut hakijan saamat avustukset ja tuki, mm. tilojen ja maa-alueiden vuokranalennukset tai vapautukset vuokrista. Avustusta ei myönnetä niille seuroille, joille opetus- ja kulttuuriministeriö tai jokin muu taho on jo myöntänyt korona-avustusta. Avustusta haetaan sähköisen asioinnin kautta.

Avustushaku alkaa 5.10.2020 ja päättyy 1.11.2020 Hakemukseen liitetään selvitys mahdollisista samaa tarkoitusta varten haetuista ja saaduista avustuksista. Hakemus hylätään, mikäli se saapuu hakuajan jälkeen. Hakijalla on vastuu siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä.

Liikuntajaosto päättää korona-avustusten jakamisesta joulukuun kokouksessa. Avustusta voi käyttää 31.5.2021 saakka. Avustuksen käytöstä tulee raportoida viimeistään 30.9.2021.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Avustus voi kattaa enintään päätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan kustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että toiminnan raportointi.

Avustuksen saajan on korvauksetta annettava Helsingin kaupungille tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä sekä avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 28.10.2019, § 723).

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Eerikki Pihlajamaa, Suunnittelija, puhelin: 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koronapandemia on vaikeuttanut merkittävästi ja tulee vaikeuttamaan helsinkiläisten liikuntaseurojen toimintaa. Monet perheet ovat pandemian aiheuttamasta tilanteesta johtuen taloudellisissa vaikeuksissa. Seuratoiminnan keskeytyminen aiheutti lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen tilanteen, jossa lähes kaikki harrastamisen puitteet hävisivät. Pandemian taloudellisena seurauksena voi olla, että monen perheen rahat eivät riitä lasten ja nuorten harrastuksiin. Pidemmällä aikavälillä tämä saattaa aiheuttaa harrastamisen lisääntyvää eriarvoistumista.

Liikunnan avustusten määrärahan sisältä kohdennetaan muuttuneessa tilanteessa tukea tilanteesta eniten kärsineille seuroille siihen toimintaan, jolla tuetaan lasten ja nuorten maksutonta liikuntaharrastamista.

Liikuntajaosto päätti 9.6.2020, § 17 korona-avustuksen myöntämisen periaatteista ja korona-avustushaun avaamisesta aikavälille 13.7.–2.8.2020. Korona-avustusta haki määräaikaan mennessä seitsemän hakijaa.

Liikuntajaosto myönsi korona-avustusta 1.9.2020, § 20 kolmelle hakijalle yhteensä 21 000 euroa. Avustusta ei myönnetty neljälle hakijalle. Määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten vähäiseen määrään on voinut vaikuttaa kesälomakaudelle, 13.7.–2.8.2020, osunut avustushaun ajankohta. Lisäksi hakijamäärään on voinut vaikuttaa liikuntaseurojen epätietoisuus syksyn toiminnallisesta tilanteesta omassa seurassa ja mahdollisuudesta järjestää myöntämisperusteiden mukaista lasten ja nuorten maksutonta toimintaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 5.5.2020, § 78, että koronavirustilanteesta johtuen vuoden 2020 avustuksia voi käyttää 31.5.2021 saakka. Käytöstä tulee raportoida viimeistään 30.9.2021.

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta (liikuntalaki 390/2015, § 5). Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tukea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallistumisen osatekijöitä. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten harrastuksista. Liikunnan avustusten piirissä olevissa liikuntaseuroissa liikkuu noin 62 500 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana Helsingissä. Avustuksella mahdollistetaan seurojen toimintaa sekä lasten ja nuorten mahdollisuutta osallistua seurojen järjestämään toimintaan.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Eerikki Pihlajamaa, Suunnittelija, puhelin: 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 09.06.2020 § 17

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566