Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2020

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

01.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Kohdennettu toiminta-avustus liikuntaseuroille koulujen liikuntasalien sulkemisesta aiheutuneisiin taloudellisiin ja toiminnallisiin haasteisiin vuonna 2020

HEL 2019-010021 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti hyväksyä kohdennetun toiminta-avustuksen periaatteet seuraavasti:

Avustuksella on tarkoitus lievittää Helsingin koulujen liikuntasalien sulkeutumisesta syyskaudella 2020 aiheutuneita taloudellisia ja toiminnallisia menetyksiä ja turvata liikuntaseurojen toimintakykyä poikkeustilanteessa.

Kenelle: Avustusta voivat hakea helsinkiläiset vuonna 2020 toiminta-avustuksen, tilankäyttöavustuksen tai muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksen piirissä olevat liikuntaseurat.

Mihin tarkoitukseen: Avustusta voidaan hakea yleishyödyllisen toiminnan alijäämään, joka aiheutuu koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön sulkeutumisesta 1.8.–31.12.2020 välisenä aikana.

Taloudelliseen tilanteeseen liittyen otetaan avustuskäsittelyssä huomioon seuralle koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön sulkeutumisesta aiheutuvat toiminnalliset ja taloudelliset haasteet ajalla 1.8.–31.12.2020:

        menetetyt koulujen liikuntasalien tilavuorot syyskaudella 2020 sekä mahdollisten korvaavien vuorojen määrä

        menetetyt tulot

        aiheutuneet lisäkustannukset seuralle, esim. tilalle saatujen korvaavien vuorojen korkeammat kustannukset

        aiheutuneet haasteet seuran toiminnalle

Avustuksen saamiseksi hakijalta ei edellytetä omavastuuta.

Avustusta haetaan sähköisen asioinnin kautta. Avustushaku alkaa 5.10.2020 ja päättyy 1.11.2020.

Hakemukseen liitetään selvitys mahdollisista samaa tarkoitusta varten haetuista ja saaduista avustuksista. Hakijalla on vastuu siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Hakemus hylätään, mikäli se saapuu hakuajan jälkeen. Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä. Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti. Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajan on korvauksetta annettava Helsingin kaupungille tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä sekä avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia. Avustusten myöntämisessä noudatetaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 28.10.2019).

Harkinnanvaraista avustusta myönnetään määrärahan puitteissa. Liikuntajaosto tekee päätöksen avustusten jakamisesta joulukuussa.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koronapandemia on vaikeuttanut merkittävästi helsinkiläisten liikuntaseurojen toimintaa vuonna 2020.

Helsingin kaupunki on syksyllä joutunut ottamaan liikuntasaleja opetuskäyttöön, jotta opetus kouluissa on voitu järjestää tilaväljyyden edellyttämällä tavalla turvallisesti. Lisäksi koulujen liikuntasaleja on suljettu remonttien vuoksi. Yhteensä 24 koulun liikuntasalia on suljettu vähintään vuoden loppuun saakka. Näistä saleista yhdeksän koulun liikuntasalia on suljettuna kokonaan ilta- ja vapaa-ajankäytöltä opetuskäytön vuoksi. Remonttien ja kunnostusten vuoksi vähintään vuoden loppuun saakka on suljettu yhteensä viisitoista koulun liikuntasalia.

Lisäksi kahdentoista koulun liikuntasalin osalta on käynnistetty selvitys, onko niiden käyttö erityisjärjestelyin mahdollista. Erityisjärjestelyt tarkoittavat, että liikuntasalissa koulupäivän aikana olevat kalusteet pystytään ensimmäisen ilta- ja vapaa-ajankäyttäjän toimesta turvallisesti siirtämään syrjään ja viimeisen käyttäjän toimesta takaisin paikalleen.

Kevään koronatilanne aiheutti seuroille toiminnan keskeytymisen ja merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia haasteita. Koulujen liikuntasalien sulkeutuminen kohtelee liikuntaseuroja eri puolilla Helsinkiä epätasa-arvoisesti aiheuttaen suurinta haittaa niille seuroille, joiden toiminta on paikallista. Kaikkein haasteellisin tilanne on länsi-pohjoisen ja etelä-keskisen alueella. Esimerkiksi länsi-pohjoisen alueen 26 koulusta kuusi on tällä hetkellä suljettu opetuskäyttöön, seitsemän remontin vuoksi ja mahdollisuutta kolmen salin käyttöön erityisjärjestelyin selvitetään.

Liikuntapalvelu on etsinyt korvaavia vuoroja auki olevista koulujen liikuntasaleista sekä liikuntapalvelun tiloista erityisesti niille, joiden toiminnalle koulujen liikuntasalien sulkeutuminen on aiheuttanut suurinta haittaa. Korvaavien vuorojen määrä on kuitenkin paljon pienempi kuin tarve on. Lisäksi korvaavia vuoroja paikallista liikuntaharrastusta tarjoaville seuroille tai tiettyyn lajiin ei välttämättä löydy siltä alueelta, missä seura toimii.

Liikunnan avustusten määrärahan sisältä kohdennetaan muuttuneessa tilanteessa tukea tilanteesta eniten kärsineille seuroille.

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta (liikuntalaki 390/2015, § 5).

Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin. Liikunnan avustuksiin on vuonna 2020 käytettävissä yhteensä 8 366 000 euroa. Suuri osa avustusmäärärahasta jaettiin seuroille toiminta-avustuksiin ja tilankäyttöavustuksiin, joilla tuetaan seuran perustoimintaa (liikuntajaosto 14.5.2020, § 8, 9 ja 10).

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tukea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallistumisen osatekijöitä. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten harrastuksista. Liikunnan avustusten piirissä olevissa liikuntaseuroissa liikkuu noin 62 500 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta.

Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana Helsingissä. Avustuksella mahdollistetaan seurojen toimintaa sekä edistetään helsinkiläisten mahdollisuutta harrastaa lähellä kotia.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 09.06.2020 § 17

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 21.01.2020 § 3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 10.10.2019 § 15

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566