Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

02.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset vuodelle 2019

HEL 2019-002741 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti myöntää muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta 13 liikuntaseuralle yhteensä 92 600 euroa liitteen mukaisesti.

Myönnetyt avustukset ovat harkinnanvaraisia ja avustuksen myöntämisessä painotetaan lasten ja nuorten toimintaa. Avustukset maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011)

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus vuonna 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta myönnetään yhteensä 13 liikuntaseuralle (13/2018). Seuroissa harrastetaan mm. sirkusta, capoeiraa, joogaa, parkouria ja itämaisia kamppailulajeja.

Suurimmat avustukset myönnetään Circus Helsinki Association ry:lle (34 000 euroa), Linnanmäen Sirkuskoulun kannatusyhdistys ry:lle (25 000 euroa) sekä Parkour Oppimiskeskus ry:lle (18 000 euroa). Näissä seuroissa juniorien aktiiviharrastajamäärät ovat suurimpia. 1 000 – 3 000 euron avustuksia myönnetään seuroille, joissa liikkuu vähintään 20 junioria tai yli 100 aikuista aktiiviharrastajaa. Alle 1 000 euron avustuksia myönnetään seuroille, joiden aktiiviharrastajamäärä on alle 100 henkilöä ja juniorien määrä alle 10 henkilöä.

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta (liikuntalaki 390/2015, 5 §). Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikunnan avustusten myöntöperusteista, avustusmuodoista ja hakuajoista 23.10.2018, § 19. Jaosto ositti liikuntajaoston yhteensä 8 066 000 euron avustusmäärärahasta enintään 100 000 euroa jaettavaksi muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksiin. Lisäksi liikuntajaosto päätti 24.1.2019, § 3, että jos avustuksia jää jakamatta, liikuntajohtaja tekee päätöksen käyttämättä jäävien määrärahojen kohdentumisesta avustuksiin.

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Avustusta haettiin lähettämällä hakemus liitteineen 15.2.2019 mennessä asiointi.hel.fi kautta tai toimittamalla hakemus kaupungin kirjaamoon. Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus on harkinnanvarainen avustus. Avustuksen myöntämisessä painotetaan lasten ja nuorten liikuntaa sekä toiminnan volyymia. (23.10.2018, § 19)

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tukea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallistumisen osatekijöitä. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten harrastuksista. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana Helsingissä. Avustuksilla mahdollistetaan seurojen toimintaa.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus vuonna 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566