Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (5)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

02.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Toiminta-avustukset vuodelle 2019

HEL 2019-002743 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti myöntää toiminta-avustusta 294 liikuntaseuralle sekä 28 eläkeläis- ja erityisjärjestön liikuntaryhmälle yhteensä 2 000 000 euroa liitteen mukaisesti.

Avustukset maksetaan avustuksen saajille kokonaisuudessaan päätöksen jälkeen.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011)

Toiminta-avustusta ei myönnetä seuraaville hakijoille:

 1. Biosukeltajat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 2. Go Time Athletics ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 3. Haukilahden Urheiluampujat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 4. Helsingin Melojat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 5. Helsinki Coast Quads Roller Derby ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 6. Idän Traktor ry – ei ole hakenut toiminta-avustusta
 7. Suomen Kurditalo ry – ei liikuntaseura
 8. Voimistelu- ja Urheiluseura FEMMA ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 9. Voimistelu- ja Urheiluseura Wartti ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä

Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmäärärahojen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. Jaosto pitää tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset ennaltaehkäisevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittävänä syrjäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin strategiatavoitteiden mukaisia.

Käsittely

Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: Lisätään päätöksen viimeiseksi kappaleeksi:

Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmäärärahojen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. Jaosto pitää tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset ennaltaehkäisevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittävänä syrjäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin strategiatavoitteiden mukaisia.

Kannattaja: Heidi Ruhala

Liikuntajaosto hyväksyi Johanna Sydänmaan vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Sari Kiuru, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87736

sari.kiuru(a)hel.fi

Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toiminta-avustukset 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää myöntää toiminta-avustusta 294 liikuntaseuralle sekä 28 eläkeläis- ja erityisjärjestön liikuntaryhmälle yhteensä 2 000 000 euroa liitteen mukaisesti.

Avustukset maksetaan avustuksen saajille kokonaisuudessaan päätöksen jälkeen.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011)

Toiminta-avustusta ei myönnetä seuraaville hakijoille:

 1. Biosukeltajat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 2. Go Time Athletics ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 3. Haukilahden Urheiluampujat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 4. Helsingin Melojat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 5. Helsinki Coast Quads Roller Derby ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 6. Idän Traktor ry – ei ole hakenut toiminta-avustusta
 7. Suomen Kurditalo ry – ei liikuntaseura
 8. Voimistelu- ja Urheiluseura FEMMA ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 9. Voimistelu- ja Urheiluseura Wartti ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä

Esittelijän perustelut

Toiminta-avustusta myönnetään 294 liikuntaseuralle (305/2018) ja 28 eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmälle (26/2018). Liikuntaseuroille myönnetään yhteensä 1 950 651 euroa ja eläkeläis- ja erityisryhmien liikuntaryhmille 49 349 euroa. Suurimmat toiminta-avustukset myönnetään HJK ry:lle, Tapanilan Erä ry:lle, EräViikingit ry:lle, HNMKY ry:lle, Pallo-Pojat Juniorit ry:lle, Voimisteluseura Helsinki ry:lle, Helsingfors Simsällskap r.f:lle, FC Kontu Itä-Helsinki ry:lle sekä Puistolan Urheilijat ry:lle. Suurin, 90 000 euron toiminta-avustus jaetaan HJK ry:lle.

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta (liikuntalaki 390/2015, 5§). Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikunnan avustusten myöntöperusteista, avustusmuodoista ja hakuajoista 23.10.2018, § 19. Jaosto ositti liikuntajaoston yhteensä 8 066 000 euron avustusmäärärahasta 2 000 000 euroa jaettavaksi toiminta-avustuksiin (24.1.2019, § 3).

Toiminta-avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Seuran toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät jäsenilleen säännöllistä liikuntatoimintaa.

Avustusta haettiin lähettämällä hakemus liitteineen 15.2.2019 mennessä asiointi.hel.fi kautta tai toimittamalla hakemus kaupungin kirjaamoon. Toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy laskennallisin perustein. Toiminta-avustuksessa painotetaan erityisesti lasten ja nuorten liikunnan tukemista. Liikuntaseurojen avustuksissa alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan painotus on 80 % ja aikuisten toiminnan painotus 20 %. Laskennassa huomioidaan lisäksi seurassa toimineiden valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK 1-5 tasot) käyneiden lukumäärä laatupainotuksena.

Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien avustuksia painotetaan liikuntaseurojen junioritoiminnan tavoin 80 %.

Toiminta-avustuksen laskennassa on vuonna 2019 edelleen käytössä jarru, joka estää avustuksen pienenemisen enemmän kuin -10 % tai kasvun enemmän kuin 30 % silloin, kun syy muutokseen on vuonna 2017 uudistettu toiminta-avustuslaskenta. Jarru ei käytetä silloin, kun seuran toiminta on olennaisesti pienentynyt tai kasvanut toiminnan muutoksen, seurojen yhteenliittymisen tai jaoston seurasta irtautumisen vuoksi.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tukea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallistumisen osatekijöitä. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten harrastuksista. Toiminta-avustusten piirissä olevissa liikuntaseuroissa liikkuu noin 58 000 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana Helsingissä. Avustuksilla mahdollistetaan seurojen toimintaa.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Sari Kiuru, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87736

sari.kiuru(a)hel.fi

Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toiminta-avustukset 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566