Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

02.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Heidi Ruhala ja Johanna Sydänmaa sekä varatarkastajiksi jäsenet Marika Sorja ja Jukka Järvinen.

Käsittely

Liikuntajaosto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Zahra Abdullan sijasta Heidi Ruhalan ja varatarkastajaksi Heidi Ruhalan sijasta Marika Sorjan.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Zahra Abdulla ja Johanna Sydänmaa sekä varatarkastajiksi jäsenet Heidi Ruhala ja Jukka Järvinen.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566