Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (5)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

02.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Tilankäyttöavustukset vuodelle 2019

HEL 2019-002742 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti myöntää tilankäyttöavustusta 232 liikuntaseuralle sekä 21 eläkeläis- ja erityisjärjestön liikuntaryhmälle yhteensä 4 585 000 euroa liitteen mukaisesti.

Tilankäyttöavustus on harkinnanvarainen avustus, joka perustuu laskennallisiin perusteisiin. Avustus maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen niille, joiden tilankäyttöavustus on alle 100 000 euroa. Avustus maksetaan kahdessa erässä niille, joiden tilankäyttöavustus on 100 000 euroa tai enemmän. Tällöin puolet avustuksesta maksetaan päätöksenteon jälkeen ja puolet kesäkuussa.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011)

Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmäärärahojen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. Tilankäyttöavustusten summa vaikuttaa suoraan harrastusmaksuihin ja niiden vähäisyys lisää eriarvoisuutta eri liikuntalajien välillä. Jaosto pitää tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset ennaltaehkäisevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittävänä syrjäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin strategiatavoitteiden mukaisia.

Käsittely

Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: Lisätään päätöksen viimeiseksi kappaleeksi:

Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmäärärahojen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. Tilankäyttöavustusten summa vaikuttaa suoraan harrastusmaksuihin ja niiden vähäisyys lisää eriarvoisuutta eri liikuntalajien välillä. Jaosto pitää tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset ennaltaehkäisevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittävänä syrjäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin strategiatavoitteiden mukaisia.

Kannattaja: Heidi Ruhala

Liikuntajaosto hyväksyi Johanna Sydänmaan vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Sari Kiuru, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87736

sari.kiuru(a)hel.fi

Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tilankäyttöavustukset 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää myöntää tilankäyttöavustusta 232 liikuntaseuralle sekä 21 eläkeläis- ja erityisjärjestön liikuntaryhmälle yhteensä 4 585 000 euroa liitteen mukaisesti.

Tilankäyttöavustus on harkinnanvarainen avustus, joka perustuu laskennallisiin perusteisiin. Avustus maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen niille, joiden tilankäyttöavustus on alle 100 000 euroa. Avustus maksetaan kahdessa erässä niille, joiden tilankäyttöavustus on 100 000 euroa tai enemmän. Tällöin puolet avustuksesta maksetaan päätöksenteon jälkeen ja puolet kesäkuussa.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011)

Esittelijän perustelut

Tilankäyttöavustusta myönnetään 232 liikuntaseuralle (243/2018) ja 21 eläkeläis- ja erityisryhmälle (22/2018). Liikuntaseuroille myönnetään yhteensä 4 517 067 euroa ja eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmille yhteensä 67 933 euroa tilankäyttöavustusta.

Suurimmat, yli 100 000 euron tilankäyttöavustukset myönnetään HVS-Tennis ry:lle, Tapanilan Erä ry:lle, HNMKY ry:lle, Smash ry:lle, HJK ry:lle, Puistolan Urheilijat ry:lle, EräViikingit ry:lle ja Voimisteluseura Helsinki ry:lle. 

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta (liikuntalaki 390/2015, 5§). Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto ositti 24.1.2019 kokouksessa (§ 3) 8 066 000 euron avustusmäärärahasta 5 835 000 euroa jaettavaksi tilankäyttöavustuksiin. Liikuntajaosto päätti jakaa tästä tilankäyttöavustusmäärärahasta 950 000 euron suuruinen kohdeavustuksen clearing-järjestelmään jääkiekon ja taitoluistelun avustettavien seurojen juniorien jäävuorojen tukemiseksi. Lisäksi tilankäyttöavustusmäärärahasta jaettiin yhteensä 300 000 euron suuruinen lisätuki clearing-järjestelmään taitoluistelun ja jääkiekon junioreille sekä ringeten junioreille Pirkkolan jäähallien sulkeutumisen vuoksi. (liikuntajaosto 24.1.2019, § 3). Tässä päätöksessä seuroille jaetaan jäljelle jäävä 4 585 000 euron tilankäyttöavustus.

Liikuntajaosto päätti liikunnan avustusten myöntöperusteista, avustusmuodoista ja hakuajoista 23.10.2018, § 19.

Tilankäyttöavustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Seuran toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät jäsenilleen säännöllistä liikuntatoimintaa.

Tilankäyttöavustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy laskennallisin perustein. Avustuksella tuetaan muiden kuin liikuntapalvelun omien tilojen säännöllisiä ohjattuja harjoitusvuoroja. Myös koulujen liikuntasalien käyttöön haetaan tilankäyttöavustusta. Avustus myönnetään ympärivuotisesti perustuen edellisenä vuonna toteutuneisiin vuokriin. Lisäksi voidaan ottaa huomioon olennaiset muutokset kuluvan vuoden tilojen käytössä. Tilankäyttöavustuslaskennassa painotetaan alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien toimintaa 100 % ja aikuisten toimintaa 90 %.

Avustusta haettiin lähettämällä hakemus liitteineen 15.2.2019 mennessä asiointi.hel.fi kautta tai toimittamalla hakemus kaupungin kirjaamoon.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tukea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallistumisen osatekijöitä. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten harrastuksista. Avustettavien seurojen toiminnassa on mukana noin 58 000 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana. Helsinkiläiset seurat ovat todenneet, että tilojen käytön tukeminen on heille tärkein tukimuoto. Avustuksilla mahdollistetaan seurojen toimintaa.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Sari Kiuru, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87736

sari.kiuru(a)hel.fi

Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tilankäyttöavustukset 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566