Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

23.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Liikunnan avustusten myöntöperusteet ja hakuohje vuodelle 2019

HEL 2018-010660 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liitteenä olevan hakuohjeen mukaisesti vuoden 2019 liikunnan avustusten avustusmuodoista, avustuskelpoisuuden myöntämisen ehdoista ja avustusten hakuajoista sekä delegoida liikuntapalvelupäällikölle päätösvallan tapahtuma-avustusten, suunnistuskartta-avustusten ja starttiavustusten jakamisesta.

Samalla liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmäärärahojen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. Jaosto pitää tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset ennaltaehkäisevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittävänä syrjäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin strategiatavoitteiden mukaisia.

Käsittely

Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmäärärahojen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. Jaosto pitää tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset ennaltaehkäisevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittävänä syrjäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin strategiatavoitteiden mukaisia.

Kannattaja: Heidi Ruhala

Liikuntajaosto hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikunnan avustusten myöntöperusteet ja hakuohje 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää liitteenä olevan hakuohjeen mukaisesti vuoden 2019 liikunnan avustusten avustusmuodoista, avustuskelpoisuuden myöntämisen ehdoista ja avustusten hakuajoista sekä delegoida liikuntapalvelupäällikölle päätösvallan tapahtuma-avustusten, suunnistuskartta-avustusten ja starttiavustusten jakamisesta.

Esittelijän perustelut

Hakuohjeessa 2019 määritellään liikunnan avustusten myöntöperusteet, avustuskelpoisuuden kriteerit sekä avustusmuodot. Hakuohjeeseen on koottu hakijoille ohjeet avustusten hakemisesta ja hakuajoista.

Vuonna 2019 avustuskelpoiset liikuntaseurat sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöjen ryhmät voivat hakea liikuntatoimintaan toiminta-avustusta ja tilankäyttöavustusta. Lisäksi suunnistusseurat voivat hakea suunnistuskartta-avustusta.

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuskriteerit täyttävät liikuntaseurat voivat hakea muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta.

Alle yhden vuoden toimineet tai vasta perustetut liikuntaseurat voivat hakea starttiavustusta.

Hakuohjeeseen 2019 on lisätty myös tapahtuma-avustus ja tämän avustuksen myöntämisen kriteerit sekä ohjeet hakuun liittyen. Tapahtuma-avustusta voivat hakea helsinkiläiset rekisteröidyt yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt.

Toiminta- ja tilankäyttöavustusta, suunnistuskartta-avustusta sekä muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta tulee hakea 15.2.2019 mennessä. Tapahtuma-avustusta ja starttiavustusta voi hakea ympäri vuoden.

Vuoden 2019 avustuksiin esitetään seuraavia muutoksia

Avustusmuodoista poistetaan eläkeläis- ja erityisryhmien kuljetusavustus, koska tätä avustusta ei ole haettu ollenkaan kolmeen vuoteen.

Toiminta- ja tilankäyttöavustuslaskennassa esitetään, että eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien toiminta rinnastetaan laskennassa juniorien toimintaan, jolloin niiden painotus toiminta-avustuksessa on 80 %. Tilankäyttöavustuksen laskennassa painotus junioreilla sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmillä on 100 % enimmäistuntihinnasta aikuisten painotuksen ollessa 90 %. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien tukemisen suurentaminen vastaa myös Helsingin kaupungin strategian liikkumisohjelman tavoitteeseen tukea niitä, joiden liikkumisen edistäminen on erityisen tärkeää terveyden ja toimintakyvyn kannalta.

Tilankäyttöavustuksessa käytettyjen enimmäistuntihintojen osalta esitetään, että tilan enimmäistuntihintaa nostetaan yhdellä eurolla, 24 euroon/tunti (vuonna 2018 tilan enimmäistuntihinta 23 euroa/tunti).

Uimahallin ratavuoroissa on ollut käytössä pitkään kaksi eri enimmäistuntihintaa johtuen siitä, että ennen Itäkeskuksen uimahallin valmistumista liikuntavirastolla ei ollut uimahallia, jossa olisi 50 metrin rata ja tätä haluttiin erityisesti tukea. Esitetään, että uimaradan käyttöä tuetaan kahden erillisen summan sijaan yhdellä enimmäistuntihinnalla 14 euroa/tunti (vuonna 2018 enimmäistuntihinta 25 metrin radasta oli 13 euroa/tunti ja 50 metrin radasta 16 euroa/tunti). Mikäli ratavuoroja on enemmän kuin yksi, käytetään tilan enimmäistuntihintaa 24 euroa/tunti (vuonna 2018 23 euroa/tunti). Helsingissä olevista tilankäyttöavustuksen piirissä olevista uimahalleista vain Mäkelänrinteen uintikeskuksessa on 50 metrin rata, muissa uimahalleissa on 25 metrin rata.

Lisäksi esitetään, että edelleen vuonna 2019 toiminta-avustuksissa olisi käytössä muutosta jarruttavat prosentit, joiden mukaan toiminta-avustus voi pienentyä enintään 10 % ja kasvaa enintään 30 %, mikäli muutos johtuu vuonna 2017 uudistetusta toiminta-avustuslaskennasta. Jarruprosentin poistaminen tarkoittaisi vuonna 2019 joidenkin lajien seuroille toiminta-avustuksen pienenemistä noin 10 000 – 12 000 euroa vuoteen 2018 verrattuna. Muutos koskee niiden lajien seuroja, joilla on ollut erityisen paljon leiritoimintaa tai/ja joiden harjoituskerrat ovat olleet erityisen pitkiä kestoltaan. Vanha toiminta-avustuslaskenta palkitsi pitkistä harjoituskerroista, uudessa laskennassa liikuntasuoritus on avustuslaskennan näkökulmasta yhtä arvokas riippumatta sen kestosta.

Mikäli seuran toiminta on muuttunut, ei jarruprosenttia käytetä toiminta-avustuksen laskennassa.

Kun valtuusto on tehnyt päätöksen avustusvuotta koskevasta kaupungin talousarviosta, tekee liikuntajaosto päätöksen alkuvuodesta 2019 avustusmäärärahan osittamisesta eri avustusmuotoihin.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikunnan avustusten myöntöperusteet ja hakuohje 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566