Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

15.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Toimivallan siirtäminen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla avustuspäätösvaltuuksista vuonna 2017

HEL 2017-008574 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti delegoida 15.8.2017 alkaen liikuntajohtajalle päätösvallan koskien vuoden 2017 liikuntaseurojen starttiavustuksia sekä järjestöavustusten varamäärärahan käyttöä.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta päätti avustusten myöntöperusteista, avustusmuodoista ja hakuajoista vuodelle 2017 kokouksessaan 17.11.2016 (§ 154).

Starttiavustuksen, suunnistuskartta-avustusten sekä kuljetusavustusten osalta lautakunta päätti, että liikuntajohtaja tekee päätökset näiden avustusten jakamisesta.

Liikuntalautakunta päätti 9.2.2017 (§ 41) liikunnan kansalaistoiminnan avustuksiin myönnettävän määrärahan osittamisesta vuoden 2017 osalta. Lautakunta ositti suunnistuskartta-avustukseen, eläkeläis- ja erityisryhmien kuljetusavustukseen ja starttiavustukseen 30 000 euroa. Näistä avustusmuodoista suunnistuskartta- ja kuljetusavustuksia haettiin 15.2.2017 mennessä. Suunnistuskartta-avustukset myönnettiin liikuntajohtajan päätöksellä (§ 30) 2.5.2017. Kuljetusavustuksiin ei tullut yhtään hakemusta määräaikaan mennessä.

Starttiavustusta myönnetään uusille, vasta perustetuille tai alle vuoden toimineille liikuntaseuroille. Tätä avustusmuotoa voi hakea ympäri vuoden. Starttiavustuksen suuruus on 200 euroa. Starttiavustuksia on myönnetty toukokuun loppuun mennessä yhteensä 6 kpl. Määrärahaa starttiavustuksiin käytettäväksi vuonna 2017 on jäljellä 1770 euroa.

Liikuntalautakunta myönsi avustuskelpoisuuden (§ 73) sekä järjestöavustukset eli liikuntaseurojen toiminta- ja tilankäyttöavustukset kokouksessaan 23.3.2017 (§ 74, 75 ja 76). Lautakunta päätti, että muiden liikuntaa edistävien yhdistysten 180 000 euron määrärahasta avustusten myöntämisen jälkeen jäljelle jäänyt summa jätettiin varamäärärahaksi mahdollisiin avustusten tarkastuslaskennan korjauksiin ja valtuutti liikuntajohtajan osoittamaan lopun määrärahan lasten ja nuorten liikunnan kansalaistoiminnan edistämiseen (§ 76).  Varamäärärahaa on jäljellä 104 929 euroa.

Esittelijä esittää, että vuoden 2017 osalta liikuntajaosto valtuuttaa liikuntajohtajan tekemään päätökset starttiavustuksista sekä järjestöavustusten jäljellä olevan varamäärärahan käytöstä.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI7880001501583513

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566