Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

15.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Joonas Kolehmainen ja Leila Vasama sekä varatarkastajiksi jäsenet Zahra Abdulla ja Marika Sorja.

Käsittely

Liikuntajaosto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Johanna Sydänmaan sijasta Joonas Kolehmaisen.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet  Johanna Sydänmaa ja Leila Vasama sekä varatarkastajiksi jäsenet Zahra Abdulla ja Marika Sorja.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566