Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

20.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Kulttuurijaoston avustusmuodot ja arviointikriteerit

HEL 2018-001337 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti avustusmuodoikseen taide- ja kulttuuriavustukset, kehittämisavustukset sekä taide- ja kulttuuripalkinnot. Lisäksi kulttuurijaosto päätti että avustukset ja palkinnot jaetaan liitteen mukaisiin arviointikriteereihin perustuen.

Esittelijä

kulttuuripalvelupäällikkö

Stuba Nikula

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustusmuodot ja arviointiperusteet, kulttuurijaosto 20.3.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet. Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti.

Lautakunnan kulttuurijaosto päättää avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemusten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustusten jakamispäätöksille. Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen ja ne ovat harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Helsingin taide- ja kulttuuriavustusjärjestelmä uudistettiin toimialauudistusta edeltävät kulttuuri- ja kirjastolautakunnan linjaamalla tavalla 1.6.2017 lukien. Kulttuurijaostolle esitetään päätettäväksi avustusten arviointikriteerit kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan edellä mainitun päätöksen ja aiempien avustuspäätösten mukaisesti.

Aiempi lautakunta on päättänyt myös että toteutettavat osallisuuden muodot ovat osallistuva budjetointi osana vuoden kulttuuriteko -palkinnon valmistelua, taide- ja kulttuuritoimijoiden asiantuntemuksen ja kokemustiedon hyödyntäminen neuvoa-antavana vertaisarviointina  sekä asiakkuusajattelun vahvistaminen taide- ja kulttuurikentän sekä kuvataiteen alan asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöjen kanssa tehtävä säännöllinen yhteiskehittäminen ja asiantuntijayhteistyö toimialan muiden palvelujen kanssa osana avustusvalmistelua. Avustukset voidaan myöntää myös useampivuotisina.

Kulttuuripalautakunnalla on vuoden 2018 talousarviossaan käytettävissä laitosavustuksina 24 331 000 euroa. Tämän lisäksi taide- ja kulttuuriavustuksiin on käytettävissä 15 544 000 euroa. Haettuja ja myönnettyjä avustuksia oli vuonna 2017 seuraavasti: 792/592 (haetut/myönnetyt).

Asiakkaat/kohderyhmät

Kulttuurin laitosavustukset myönnetään kaupunkikonsernin laitoksille, joiden kanssa kaupungilla on erityissuhde. Laitosavustuksien piiriin kuuluvat Suomen Kansallisooppera, Helsingin kaupunginteatteri, Korkeasaaren eläintarha, Uuden musiikin orkesteri UMO sekä Helsingin juhlaviikot.

Kulttuuripalvelujen avustusten keskeiset kohderyhmät ja asiakkaat ovat valtionosuutta saavat taidelaitokset, joista keskeisimmät ovat teattereita ja orkestereita.

Toinen merkittävä avustusten saajaryhmä on taiteen vapaa kenttä. Tällä tarkoitetaan ensisijaisesti esittävän taiteen ammattilaisten rekisteröityneitä yhteisöjä, joilla on ammattimainen johto ja henkilökuntaa, ympärivuotista toimintaa sekä yleensä omat tilat, mutta yhteisöt eivät ole valtionosuuksien piirissä.

Kolmas asiakasryhmä on kaupunkikulttuuri sen eri ilmenemismuodoissaan. Avustuksilla tuetaan kaupunkilaisten omaehtoista kaupunkikulttuuria, kaupunginosayhdistyksiä ja kaupunkikulttuurin tapahtumia alueilla sekä erilaisia sosiaalisen median kautta toimivia hankkeita.

Neljäs asiakasryhmä on festivaalikentän toimijat, jotka tuottavat erityisesti elokuva- ja taidefestivaaleja ja erikokoisia kaupunkitapahtumia. Festivaalit tuovat kaupunkiin matalan osallistumiskynnyksen kulttuuria ja palvelevat moninaisia yleisöjä.

Kaupungin avustuksilla tuetaan myös ammattitaiteilijoita ja ammattitaiteilijoiden työryhmiä sekä itsenäisesti sekä työryhmäperusteisesti työskenteleviä taiteilijoita. Tukea myönnetään myös kulttuurisille yhdistyksille, joiden toiminnassa voi yhdistyä puoliammatilliset toimija sekä maahanmuuttaja- ja omakulttuuriset yhdistykset. Edelleen tukea myönnetään erilaisille tuotantotiloille ja alustoille.

Helsinki tukee taiteen perusopetusta avustusjärjestelmänsä kautta. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, jota annetaan eri taiteenlajeissa laajaan sekä laajan että yleisen oppimäärän mukaisesti. Helsinki tukee sekä valtionosuutta saavia että valtionosuuksien ulkopuolisia taiteen perusopetusta tarjoavia oppilaitoksia.

Tukimuodot/avustusmuodot

Helsingin taide- ja kulttuuriavustusjärjestelmään kuuluvat kulttuurin laitosavustukset, taide- ja kulttuuriavustukset, kehittämisavustukset sekä taide- ja kulttuuripalkinnot. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta uudisti avustusperusteet ja otti ne käyttöön 1.6.2017 lukien. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu helsinkiläisille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, työryhmille, taiteilijoille ja asukkaille yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen avustamiseen. Avustuksia on mahdollista hakea sekä pysyväisluonteiseen että projektimuotoiseen toimintaan.

Kehittämisavustukset on tarkoitettu helsinkiläisille rekisteröityneille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille kehittämishankkeisiin, jotka vastaavat kulttuurin kentällä koettuun kehittämistarpeeseen, esimerkiksi silloin, kun vastaavaa toimintaa puuttuu kaupungista. Hankkeen tulee hyödyttää taiteen ja kulttuurin kenttää toteuttajatahoaan laajemmin ja tukea kaupungin valtuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia tavoitteita.

Taide- ja kulttuuripalkinnot ovat Helsingin kulttuuripalkinto ja Helsingin kulttuuriteko. Lisäksi jaetaan kolme Vuoden taiteilija -palkintoa.

Helsingin kulttuuripalkinnolla palkitaan ansioitunut taiteilija ansioista ja/tai merkittävästä työstä Helsingin kulttuurielämän hyväksi. Helsingin kulttuuriteolla palkitaan vuoden merkittävä kulttuuriteko Helsingissä. Palkittavan toiminnan vaikutusten tulee kohdistua Helsinkiin. Helsingin vuoden taiteilija -palkinnoilla palkitaan kolme ansioitunutta helsinkiläistä taiteilijaa ajankohtaisesta merkittävästä taiteellisesta työskentelystä vuosittain päätettävien, kulttuuri- ja valtuustostrategiaan perustuvien painotusten mukaisesti.

Seuranta

Kulttuurin avustusten yhteydessä käytetään seuraavia mittareita/tunnuslukuja: kaikessa avustamisessa seurataan 1.6.2017 käyttöön otettujen arviointiperusteiden toteutumista. Arvionitiperusteita ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, osallisuus ja osallistuminen, toiminnallinen laatu ja toteutus.

Valtionosuutta saavien toimijoiden osalta seurataan myös lakiin pohjautuvia ammattimaisuuden mittareita ja talouden tunnuslukuja, jotka tullaan tarkistamaan lainsäädännön muuttuessa (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:1).

Taiteen perusopetuksen avustusten osalta seurataan opetussuunnitelmin mukaisen toiminnan toteutumista. Opetussuunnitelmien perusteet uudistettiin 2017 ja opetuspalvelujen tuottajien tulee ottaa uudet opetussuunnitelmat käyttöönsä 1.8.2018 lukien. Helsinki seuraa opetuksessa opetussuunnitelmiin pohjautuvat opetuksen lisäksi myös saatavuutta, alueellista tarjontaa, sukupuolten tasa-arvoa, ja opetuksen monimuotoisuutta.

Hanketyyppisten avustusten osalta seurataan mm. esitysten lukumääriä, ajankohtia, taiteenaloja ja kohderyhmiä ja mahdollista yleisötyötä. Avustusten saajat arvioivat myös itse tavoitteitaan ja niiden toteutumista.

Esittelijä

kulttuuripalvelupäällikkö

Stuba Nikula

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustusmuodot ja arviointiperusteet, kulttuurijaosto 20.3.2018

Oheismateriaali

1

Avustusuudistus päätös, kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.12.2016 § 129

2

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan - Kulttuurijaoston avustusten arviointiperusteet 2017-18, kklk 13.12.2016 päätöksen mukaisesti

3

Avustusuudistus jatkopäätös, kulttuuri- ja kirjastolautakunta 9.5.2017 § 49

4

Kuvataiteen avustaminen ja yleisten kulttuuripalveluiden ja taidemuseon yhteistyö kaupungin uudessa organisaatiossa, selvitys kklk 9.5.2017

5

Helsingin kulttuurin avustusjärjestelmään liittyvä selvitystyö, Heinämaa 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018 § 28

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566