Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

20.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Satu Silvo ja Elisa Tarkiainen sekä varatarkastajiksi jäsenet Pauliina Lehtinen ja Hannu Oskala.

Käsittely

Kulttuurijaosto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Petrus Pennasen sijasta Elisa Tarkiaisen ja pöytäkirjan varatarkastajaksi Elisa Tarkiaisen sijasta Pauliina Lehtisen.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Satu Silvo ja Petrus Pennanen sekä varatarkastajiksi jäsenet Elisa Tarkiainen ja Hannu Oskala.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566