Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

20.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Valtuutus kumppanuuspäällikölle avustuksen myöntämiseksi teatterihankkeeseen Myllypuroon

HEL 2018-002901 T 12 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti valtuuttaa avustukset ja kumppanuudet yksikön päällikölle oikeuden myöntää enintään 30 000 euron lisäavustuksen Maria Baric Companylle liittyen uuden teatteritilan käyttöönottoon.

Esittelijä

kulttuuripalvelupäällikkö

Stuba Nikula

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Myllypuron Lähiöteatteri on vuodesta 1969 lähtien toiminut teatteriryhmä, jonka ohjelmisto on koostunut pääasiassa lastennäytelmistä. Teatterilla on ollut esiintymistilat kaupungin omistamissa tiloissa Myllypuron Liikuntamyllyn alakerrassa. Lähiöteatteri on ollut kaupungin kulttuuriavustusten piirissä. Viime vuosina teatterin toiminta on kuitenkin pikkuhiljaa hiipunut ja keskusteluja teatterin alas ajamisesta on käyty viime syksyn ja talven aikana. Tämän johdosta teatterille myönnetty avustusta pienennettiin 20 000 eurolla.

Voimauttavan taiteen äärellä ry / Maria Baric Company on toiminut Itä-Helsingissä useamman vuoden ajan vailla pysyvää näyttämöä. Teatterin kiertänyt ansiokkaasti muun muassa leikkipuistoja ja vanhusten palvelutaloja madaltaen kulttuurin saavutettavuuden kynnyksiä. Se on ollut myös kaupungin kulttuurituen piirissä ja sille on muun muassa myönnetty vuosille 2016–2018 kehittämisavustus (20 000 euroa/vuosi). Teatteriryhmä on ilmaissut halukkuutensa siirtyä Lähiöteatterilta vapautuviin tiloihin. Kaupungin tilapalvelut eivät näe toimijavaihdokselle esteitä.

Vuoden 2018 alusta lähtien on neuvoteltu mahdollisuudesta säilyttää lastenteatteritoiminta Myllypuron alueella, mikäli Lähiöteatteri lopettaa toimintansa. Yleisten kulttuuripalvelujen edustaja on neuvotellut Lähiöteatterin ja Maria Baric Companyn kanssa muutoksen reunaehdoista ja kuluista.  Suunnitelman mukaan osaa Lähiöteatterilta jäävää kalustoa voitaisiin hyödyntää myös jatkossa. Varsinainen teatteritila kaipaa myös remonttia, josta uuden mahdollisen vuokralaisen on yksityiskohtaisemmin neuvoteltava kaupungin tilapalvelujen kanssa. Myös Maria Baric Companyn on vielä tarpeen kirkastaa uutta toimintakonseptiaan ja muutoksen mukanaan tuomaa kulurakennettaan. Kulurakenteen hahmotuksessa on edetty mutta se edellyttää vielä työstämistä.

Vuokrasuhteen muutos vaatii siis vielä useita tarkennuksia. Lähiöteatterin vuokrasopimus päättyy maaliskuun lopussa.  Jaoston kevään seuraava kokous on 31.5.2018 jota ennen asian tulisi olla ratkaistu.  Kaupunkistrategian mukaisesti olisi erityisen perusteltua, että kulttuuritarjonta ei supistuisi esikaupunkialueella.

Esittelijä

kulttuuripalvelupäällikkö

Stuba Nikula

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10404

Kalevankatu 6

+358 9 3101060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kulttuuri@hel.fi

http://www.hel.fi/kulttuuri

+358 9 31037009

 

FI02012566