Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2019

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

05.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Avustusmäärärahoista 2019 varaus kulttuurin avustusten käytön tarkastukseen

HEL 2019-000683 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää varata vuoden 2019 avustusmäärärahoista enintään 15 000 euroa kulttuurin avustusten käytön tarkastukseen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteiden mukaan toimialan avustusten (liikunta, nuoriso, kulttuuri) käytön seurantaa yhtenäistetään. Vuonna 2019 toteutetaan ulkopuolisen tahon suorittama tilinpidontarkastus vuonna 2018 avustusta saaneille yhdistyksille. Kulttuuripalvelut varaa tähän enintään 15 000 euron osuuden avustusmäärärahoista.

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Veikko Kunnas, vt. kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566