Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2019

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

5.2.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ideahaun toteuttaminen Helsinki Biennaalin oheisohjelmistoksi

HEL 2018-002996 T 12 02 04

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää valtuuttaa HAM Helsingin taidemuseon ja yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuudet ja avustukset -yksikön valmistelemaan ja toteuttamaan yhteisen ideahaun Helsinki Biennaaliin liittyvistä tapahtumallisista ja esitystaiteellisista teoksista vuonna 2019 ja varaamaan ideahakuun yhteensä 30 000 euroa taide-ja kulttuuriavustuksiin varatusta määrärahasta.

Esittelijän perustelut

Kulttuurijaosto varasi vuoden 2018 määrärahoista 30 000 euroa käytettäväksi yleisten kulttuuripalvelujen kumppanuudet ja avustukset -yksikön ja  HAM Helsingin taidemuseon yhteiseen Helsinki Biennaali -ideahakuun.

Vuonna 2020 järjestettävän biennaalin päätapahtuma sijoittuu Vallisaareen. Biennaaliin kutsutaan suomalaisia ja kansainvälisiä taiteilijoita toteuttamaan väliaikaisia taideteoksia. Biennaalin kuratoi HAM Helsingin taidemuseo. Monien eri toimijoiden samanaikainen ohjelmisto ja yhteistyö laajentaa tapahtumaa eri puolille kaupunkia. Kokonaisuus lisää Helsingin kiinnostavuutta kansainvälisenä kulttuurikohteena.

HAM ja Yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuudet ja avustukset -yksikkö ovat suunnitelleet taiteilijoille sekä rekisteröimättömille taiteilijaryhmille suunnatun ideahaun. Vuodelle 2018 suunniteltua hakua on päädytty käytännön syistä siirtämään vuodelle 2019. Helsinki Biennaalin tuotanto on vuonna 2019 vaiheessa, jossa näyttely- ja ohjelmasisältöjen miettiminen on ajankohtaista. Haku voidaan toteuttaa kevään 2019 aikana siten, että taide- ja kulttuuriavustuksiin varatusta määrärahasta varataan siihen 30 000 euron suuruinen osuus. Haun tarkoituksena on etsiä tapahtumallisia ja esitystaiteellisia teoksia biennaalin yhteyteen. Hakemuksia toivotaan erityisesti tiedettä ja taidetta yhdistäviltä tekijöiltä. 30 000 euron avustussumma on tarkoitus jakaa useamman ehdotuksen kesken niin, että kunkin mukaan valittavan hankkeen jatkokehittämiseen myönnetään 2 000–5 000 euroa, eikä yksittäisen ehdotuksen valmistelubudjetti voi ylittää 7 500 euroa. Teos voidaan toteuttaa myös muualla kuin Vallisaaressa. 

Hakuprosessi on tarkoitus toteuttaa kaksivaiheisena. Ensimmäinen vaihe on avoin haku, jossa hakija tai hakijat esittelevät alustavan idean. Tässä vaiheessa ei tarvita vielä valmista suunnitelmaa. Osa ideoista valitaan jatkokehittelyyn, johon myönnetään avustus. Lopulliset valinnat rahoitetaan osana Helsinki Biennaalin budjettia. Lopullinen rahoitus voi tulla myös joltakin HAM Helsingin taidemuseon kumppanilta.

Hakemusten arvioinnista vastaavaa Helsingin taidemuseon kokoama arviointiryhmä. Haku on tarkoitus käynnistää alkukevään 2019 aikana.

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Hanna-Mari Peltomäki, projektipäällikkö, puhelin: 040 543 2087

hanna-mari.peltomaki(a)hel.fi

Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi

Veikko Kunnas, vt. kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566