Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2019

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

05.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Helsingin vuoden 2018 kulttuuriteko -palkinto ja kunniamaininnat

HEL 2019-001190 T 00 04 04

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää valita Helsingin vuoden 2018 kulttuuriteko -palkinnon saajan ja myöntää tälle 5 000 euron suuruisen palkinnon sekä valitsee kunniamaininnan saajat liitteen 1 mukaisesti. Palkinnon ja kunniamaininnan saajat julkistetaan 14.2.2019.

Esittelijän perustelut

Helsingin kulttuuriteolla palkitaan vuosittain vuoden merkittävän kulttuuriteko Helsingissä. Palkittavan toiminnan vaikutusten tulee kohdistua Helsinkiin tai helsinkiläisiin. Palkinto on tarkoitettu kaupunkilaisille merkittäville ja/tai uudenlaisille hankkeille.

Kulttuuriteko muuttaa tai haastaa olemassa olevaa kaupunkitilaa tai toimintatapaa tai saa näkemään asiat uudella tavalla. Suuri tai pieni kulttuuriteko osoittaa rohkeutta luoda jotain uutta ja erilaista.

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin vuoden 2018 kulttuuriteko -palkinto ja kunniamaininnat EI JULKISUUTEEN ENNEN PALKINNON JAKOA 14.2.2019

2

Kulttuuriteko -palkinnot ja kunniamaininnat vuosilta 2009-2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566