Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2019

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

5.2.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Korjaus kulttuurijaoston päätökseen 11.12.2018 § 35 koskien International School of Music, Finlandin kannatusyhdistys ry:lle myönnettyä avustusta vuodelle 2019

HEL 2018-012263 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää kumota kulttuurijaoston päätöksen 11.12.2018, § 35 (Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuurijaoston 1. jako), International School of Music, Finlandin kannatusyhdistys ry:lle erheellisesti myönnetyn 18 000 euron osalta. Muilta osin päätöstä ei muuteta. Yhdistykselle myönnettiin samalla hakemuksella (nro 1672067) 18 000 euron taiteen perusopetuksen avustus vuodelle 2019 kulttuurijaoston päätöksellä 11.12.2018, § 33.

Esittelijän perustelut

International School of Music, Finlandin kannatusyhdistys ry haki 30.8.2018 toiminta-avustusta vuodelle 2019 hakemuksella nro 1672067. Hakemus siirrettiin käsiteltäväksi taiteen perusopetuksen avustuksiin. Teknisen virheen vuoksi hakemus kuitenkin käsiteltiin kulttuurijaoston 11.12.2018 kokouksessa sekä kohdassa Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuurijaoston 1. jako (§ 35) että kohdassa Taiteen perusopetuksen avustukset vuodelle 2019 (§ 33), joista molemmissa kohdissa hakijalle myönnettiin 18 000 euron avustus vuoden 2019 toimintaan. Oikea päätös avustuksen myöntämiselle on § 33, joten § 35:ltä myönnetty avustus on aiheeton.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston päätöksellä 11.12.2018, 35 §: Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuurijaoston 1. jako, myönnettiin avustuksia yhteensä 559 000 euroa: toiminta-avustuksina 521 000 euroa ja projektiavustuksina 38 000 euroa.

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566