Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2021

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

18.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston syyskauden ensimmäinen kokous vuonna 2021

HEL 2017-013157 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu ensimmäisen kerran syyskaudella 2021 torstaina 26.8.2021 klo 16.15

Kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu Fredriksbergin B-talossa lautakunnan kokoushuoneessa Buli osoitteessa Konepajankuja 3, 2. kerros. Jaoston kokouksiin on myös yhä mahdollisuus osallistua sähköisessä toimintaympäristössä etänä, jos koronapandemiatilanne sitä edellyttää.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja kirjastojaosto oli 8.12.2020, § 35 päättänyt, että syyskauden ensimmäinen kokous on tiistaina 28.9.2021 klo 16.15. Avustusvalmistelusta johtuen päivämäärää on tarpeen aikaistaa.

Kuntavaalit järjestetään kesäkuussa 2021. Kun kaupunginvaltuusto on elokuussa valinnut uuden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenet, niin uudella puheenjohtajalla on mahdollisuus tarvittaessa muuttaa syyskauden ensimmäisen kokouksen nyt ennakkoon sovittavaa ajankohtaa. Syyskauden 2021 loput kokouspäivät kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää ensimmäisessä kokouksessaan.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 08.12.2020 § 35

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566