Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2021

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

18.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijapalkinnot 2021

HEL 2021-005299 T 00 04 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti Helsingin kulttuuripalkinnon saajan sekä Helsingin vuoden taiteilijat vuodelle 2021 liitteen 1 mukaisesti. Palkintojen saajat julkistetaan Helsinki-päivänä 12.6.2021.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli kulttuurituottaja Michaela Stenbäck. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kulttuurin edistämisen päällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ehdotus_Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijapalkinnot 2021_EI JULKISUUTEEN ennen palkintojen jakoa 12.6.2021

2

Kulttuuripalkinnon saajat 1963-2020

3

Taiteilijapalkinnon saajat 2017-2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kulttuuripalkinnolla palkitaan taiteilija taiteellisista ansioista ja/tai merkittävästä työstä Helsingin kulttuurielämän hyväksi. Palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa ja se jaetaan hakemuksetta. Luettelo kulttuuripalkinnon aiemmista saajista on liitteenä.

Helsingin vuoden taiteilijoina palkitaan kolme ansioitunutta helsinkiläistä taiteilijaa ajankohtaisesta merkittävästä taiteellisesta työskentelystä. Taiteilijapalkinnot ovat suuruudeltaan 5 000 euroa/hlö. Helsingin vuoden taiteilijoita on valittu vuodesta 2017 alkaen. Luettelo taitelijapalkintojen aikaisemmista saajista liitteenä.

Palkinnot julkistetaan Helsinki-päivänä 12.6.2021 kaupungin Helsinki-päivän juhlassa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 Helsingin kulttuuripalkinnon ja Helsingin vuoden taiteilija -palkintojen myöntämisen perusteet.

Esittelijä

kulttuurin edistämisen päällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ehdotus_Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijapalkinnot 2021_EI JULKISUUTEEN ennen palkintojen jakoa 12.6.2021

2

Kulttuuripalkinnon saajat 1963-2020

3

Taiteilijapalkinnon saajat 2017-2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566