Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2021

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

18.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pauliina Lehtinen ja Elisa Tarkiainen sekä varatarkastajiksi jäsenet Timo Vuori ja Hannu Oskala.

Käsittely

Kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Antti Kauppisen sijasta Elisa Tarkiaisen ja varatarkastajaksi Jenni Pajusen sijasta Timo Vuoren.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pauliina Lehtinen ja Antti Kauppinen sekä varatarkastajiksi jäsenet Jenni Pajunen ja Hannu Oskala.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566