Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36

Avustuspäätösten ja kulttuuritekopalkinnon 2019 delegointi kumppanuuspäällikölle

HEL 2019-012516 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto valtuutti yleisten kulttuuripalvelujen kumppanuuspäällikön

  1. myöntämään palautuneet avustusmäärärahat uudelleen vuoden 2019 aikana.
     
  2. päättämään vuoden 2019 kulttuuritekopalkinnon saajat.

Käsittely

Asian aikana kuultavina asiantuntijoina olivat kulttuurisuunnittelijat Anna von Bagh ja Maaria Kuukorento sekä kulttuurituottaja Sampo Laurikainen

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Osa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston vuoden 2019 aikana myöntämistä avustuksista palautuu takaisin avustusmäärärahoihin. Nämä rahat jaetaan vielä vuoden 2019 aikana.

Vuoden 2019 kulttuuritekopalkinto jaetaan tammikuussa 2020 ja esityksiä palkittaviksi voi tehdä 15.12.2019 saakka. Palkinto on tarkoitus jakaa tammikuussa 2020. Päätös on kertaluonteinen ja tehdään aikataulusyistä.

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566