Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35

Avustusten maksamiseen ja takaisinperintään liittyvien päätösten delegointi kumppanuuspäällikölle

HEL 2017-009566 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti delegoida kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikölle päätösvallan 10.12.2019 alkaen

  1. kulttuuri- ja kirjastojaoston myöntämien avustusten avustuserän maksamisajankohdan sekä maksettavan avustuserän suuruuden muuttamiseksi avustuksen saajan anomuksen perusteella.
     
  2. kulttuuri- ja kirjastojaoston myöntämien avustusten takaisinperinnästä.

Käsittely

Asian aikana kuultavina asiantuntijoina olivat kulttuurisuunnittelijat Anna von Bagh ja Maaria Kuukorento sekä kulttuurituottaja Sampo Laurikainen

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 310 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Avustuksen maksaminen

Kaupunginhallituksen 28.11.2019, § 723 hyväksymän Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeen mukaan avustuserän maksamisajankohdan sekä maksettavan avustuserän suuruutta voidaan muuttaa toimialalla asianomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksellä mahdollisen delegointipäätöksen mukaisesti.

Kulttuuri- ja kirjaostojaoston myöntämät projektiavustukset maksetaan kussakin päätöksessä mainitun mukaisesti, pääsääntöisesti yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Toiminta-avustukset maksetaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeiden mukaisissa 1.–4. erissä avustuksen suuruudesta riippuen.

Takaisinperintä

Kaupunginhallituksen 28.11.2019, § 723 hyväksymän Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeen mukaan avustuksen myöntänyt toimielin tai viranhaltija on toimivaltainen päättämään avustuksen takaisinperinnästä, ellei se ole hallintosäännön mukaisesti delegoinut toimivaltaansa valvonnan ja takaisinperinnän osalta.

Muutos parantaa ja nopeuttaa avustuspalvelua huomattavasti. Maksatuserien muutoksia ja avustusten takaisinperintään liittyviä päätöksiä tulee verrattain vähän.

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 310 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566