Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto totesi laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pauliina Lehtinen ja Timo Vuori sekä varatarkastajiksi jäsenet Satu Silvo ja Antti Kauppinen.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566