Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako

HEL 2019-012084 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi taide- ja kulttuuriavustuksia vuodelle 2020 pysyväisluonteiseen toimintaan liitteen 1 mukaisesti 375 000 euroa sekä projektiluonteiseen toimintaan liitteen 2 mukaisesti 42 500 euroa, yhteensä 417 500 euroa.

Pysyväisluonteinen toiminta

OSIRIS teatteriyhdistys ry:lle myönnettävä avustus pysyväisluonteiseen toimintaan (hakemusnumero 1922469) sisältää myös yhdistyksen hankkeet, joille on haettu avustusta hakemusnumeroilla 1924861 ja 1925496.

Tanssi- ja musiikkiyhdistys Katve ry:lle ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan. Yhdistys voi hakea avustuksia hankkeisiinsa projektiluonteisesti.

Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakijan pysyväisluonteista toimintaa tuetaan muista kaupungin avustusmäärärahoista.

Aurinko - música de Latinoamérica ry:lle ei myönnetä avustusta pysyväluonteiseen toimintaan. Yhdistys voi hakea avustuksia hankkeisiinsa projektiluonteisesti.

Sointi Jazz Orchestra ry:lle ei myönnetä taide- ja kulttuuriavustusta pysyväluonteiseen toimintaan. Yhdistys voi hakea avustuksia hankkeisiinsa projektiluonteisesti.

Familia ry:lle ei myönnetä taide- ja kulttuuriavustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksilla tuetaan ensisijaisesti taide- ja kulttuuritoimintaa, mikä jää yhdistyksen toiminnassa vähäiseksi. Hakijan toimintaa avustetaan myös muutoin kaupungin toimesta.

Globe Art Point ry:lle (entinen Suomen kansainvälisten taiteilijoiden keskus - International Artists´ Center Finland ry) ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan. Hakijan toimintaa on arvioitu aikaisemmin ja päädytty avustamaan kehittämisavustuksin.

PAND- taiteilijat rauhan puolesta ry:lle ei myönnetä taide- ja kulttuuriavustusta pysyväisluonteiseen toimintaan. Yhdistys voi hakea avustuksia hankkeisiinsa projektiluonteisesti.

Projektiluonteinen toiminta

Garantiföreningen för Svenska Teatern rf:lle ei myönnetä avustusta Integration ++ -hankkeelle. Hakijan pysyväisluonteista toimintaa tuetaan jo merkittävästi.

Expert Touring- työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hanke nojaa liian vahvasti Helsingin kaupungin tukeen.

Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:lle ei myönnetä taide- ja kulttuuriavustusta. Hanke liittyy läheisesti taiteen perusopetukseen johon hakija saa jo avustusta.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:lle ei myönnetä taide- ja kulttuuriavustusta. Hanke nojaa liian vahvasti Helsingin kaupungin tukeen.

Ohjeet avustuksen saajille

Projektiavustukset maksetaan yhdessä erässä tammikuussa 2020.

Toiminta-avustukset maksetaan avustuksen suuruudesta riippuen 1.–4. erässä maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksamisesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Avustuksen käyttäminen ja raportointi:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksensaaja ei noudata avustusehtoja.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin avustusten yleisohjeet, Khs 28.11.2019).

Vuoden 2021 hakuajoista ilmoitetaan nettisivuilla www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Hakuajat.

Käsittely

Asian aikana kuultavina asiantuntijoina olivat kulttuurisuunnittelijat Anna von Bagh ja Maaria Kuukorento sekä kulttuurituottaja Sampo Laurikainen

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020_kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako pysyväisluonteiseen toimintaan

2

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako projektiluonteiseen toimintaan

3

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020_kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako pysyväisluonteiseen toimintaan

4

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020_kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako projektiluonteiseen toimintaan

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat, toiminta

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Hakijat, projekti

Liite 2
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet 13.02.2018, § 28. Kulttuurijaosto on hyväksynyt tarkemmat avustusmuodot ja arviointikriteerit 20.3.2018, § 10.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto vastaa taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikkaan tarkoitettujen avustusten jakamisesta hallintosäännön 17 luvun 2 §:n 3 kohdan mukaisesti jakamalla avustusmäärärahoja. Jaosto käsittelee taide- ja kulttuuriavustuksia kaikissa kokouksissaan. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Kulttuuri- ja kirjastojaostolla on vuonna 2020 käytettävissä 16 818 000 euron avustusmääräraha.

Tämän kokouksen käsittelyssä on 47 hakemusta ja haettu summa on yhteensä 1 126 104 euroa. Avustusta myönnetään 36 hakemukselle yhteensä 417 500 euroa.

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020_kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako pysyväisluonteiseen toimintaan

2

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako projektiluonteiseen toimintaan

3

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020_kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako pysyväisluonteiseen toimintaan

4

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020_kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako projektiluonteiseen toimintaan

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat, toiminta

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Hakijat, projekti

Liite 2
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566