Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Kulttuuri- ja kirjastojaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta

HEL 2019-012553 T 02 02 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto antoi lausunnon, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Kulttuuri- ja kirjastojaoston näkemyksen mukaan kumppanuussopimuksiin siirrettäväksi suunnitellut määrärahat, yhteensä noin 75 000 euroa, tulee säilyttää kulttuurin ja vapaa-ajan avustusraamissa.

Lisäksi kulttuuri- ja kirjastojaoston näkemyksen mukaan tulosbudjetissa tulisi esitellä vertailun vuoksi  talouslukuja, ainakin toteuma kahdelta edeltävältä vuodelta ja suunnitelma kahdelle seuraavalle vuodelle. Tämä mahdollistaisi poliittisen ohjauksen ja myös toiminnan paremman seuraamisen tulosbudjetissa.

Lisäksi kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti tässä kokouksessa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat controllerit Irene Mahlanen ja Suvi Lahtinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Kulttuuri- ja kirjastojaoston näkemyksen mukaan kumppanuussopimuksiin siirrettäväksi suunnitellut määrärahat, yhteensä noin 75 000 euroa, tulee säilyttää kulttuurin ja vapaa-ajan avustusraamissa.

Kannattaja: Antti Kauppinen

Kulttuuri- ja kirjastojaosto hyväksyi Hannu Oskalan vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Lisäksi kulttuuri- ja kirjastojaoston näkemyksen mukaan tulosbudjetissa tulisi esitellä vertailun vuoksi talouslukuja, ainakin toteuma kahdelta edeltävältä vuodelta ja suunnitelma kahdelle seuraavalle vuodelle. Tämä mahdollistaisi poliittisen ohjauksen ja myös toiminnan paremman seuraamisen tulosbudjetissa.

Kannattaja: Timo Vuori

Kulttuuri- ja kirjastojaosto hyväksyi Hannu Oskalan vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Kuvan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2020

2

Kuvan toimintasuunnitelma kaupunkiyhteinen tiivistelmäosuus 2020

3

Kuvan avustusmäärärahat ja tavoitteet 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto antaa lausunnon, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Lisäksi kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti tässä kokouksessa.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 2 §:n (Erityinen toimivalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla; Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston toimivalta) 2. kohdan mukaan kulttuuri- ja kirjastojaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta käsittelee tulosbudjetin kokouksessaan 12.12.2019

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Kuvan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2020

2

Kuvan toimintasuunnitelma kaupunkiyhteinen tiivistelmäosuus 2020

3

Kuvan avustusmäärärahat ja tavoitteet 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566