Helsingin kaupunki

 

 

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 18.4.2017 klo 16.15

Kokouspaikka: Kulttuurikeskus, Kalevankatu 6

Yhteispalvelut

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Kulttuurikeskuksen vuoden 2017 talousarvion 1. toteutumisennuste pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Talousarvion toteutumisennuste 31.3.2017

 

4

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kulttuurikeskuksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

 

Kulttuuripolitiikka

1

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto varavaltuutettu Maria Ohisalon ym. valtuustoaloitteeseen Kaikukortin käyttöönottamiseksi Helsingissä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Allekirjoitettu Ohisalo Maria ym. valtuustoaloite Kvsto 15.2.2017 asia 41

2

Ohisalo Maria ym. valtuustoaloite Kvsto 15.2.2017 asia 41

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Eläintarhan huvilan residenssitoiminnan kilpailutus pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää jatkaa Eläintarhan huvilan residenssitoimintaa edelleen. Uusi kilpailutusesitys ei vastaa lautakunnan yksimielisessä palautuspäätöksessä 24.1.2017 esitettyjä näkökohtia, jossa oli useita jatkoselvityspyyntöjä.

Taiteilijaresidenssitoiminnan tuottaminen omana palveluna ei ole itsetarkoitus, mutta se on lautakunnan mielestä toistaiseksi tarkoituksenmukaisin tapa jatkaa avoimen kansainvälisen taitelijaresidenssin toimintaa ja pitää huvila aktiivisessa ja kohtuuhintaisessa käytössä taiteilijaresidenssinä.

Lautakunta kehottaa kulttuurikeskusta hankkimaan lisätietoa toiminnallisen ja taiteellisen laadun kriteerit täyttävästä tarjoajajoukosta, jonka kanssa käydä neuvotteluja. Prosessissa kerätään ideoita toiminnasta ja kartoitetaan toimijakentän halukkuus toistensa osaamista täydentävälle yhteistyölle. Kun tarkempaa tietoa on saatu, uuden toimijakumppanin hakemisen voi tuoda uudelleen käsittelyyn kunnallisessa elimessä.

Käsittely

- Esityksen muutos 1
Nikula Stuba
Muutan perusteluiden kolme viimeistä kappaletta muotoon:

Edellisen perusteella kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle esitetään, että kulttuurikeskus valtuutettaisiin kilpailuttamaan residenssitoiminta vuodesta 2018 alkaen siten, että kulttuurikeskus edelleen vastaa tilan vuokrakustannuksista, mutta toiminnalle etsitään uutta operaattoria.

Kulttuuripolitiikan osaston sisäisten keskustelujen, saadun palautteen ja käytyjen asiantuntijakeskustelujen perusteella näyttää todennäköiseltä, että kaksivaiheisella kilpailulla voitaisiin löytää nykyistä parempi toimintamalli. Kilpailutuksen ensimmäisessä vaiheessa karsitaan toiminnallisen ja taiteellisen laadun kriteerein tarjoajajoukko, joiden kanssa käydään neuvotteleva prosessi, jossa kerätään ideoita toiminnasta ja kartoitetaan toimijakentän halukkuus toistensa osaamisia täydentävälle yhteistyölle.

Tällä tavoin tulisi käytännössä selvitettyä löytyisikö uusi vastuullinen operaattori tai operaattorien työyhteenliittymä siten, että talon luonne avoimena kansainvälisenä taitelijaresidenssinä voisi jatkua ja talo olisi aktiivisessa ja kohtuuhintaisessa käytössä taiteilijaresidenssinä. Kuten kilpailutuksissa yleensä, pidätetään oikeus olla hyväksymättä yhtäkään saatua tarjousta, jolloin toimintaa jatketaan nykyisin keinoin.

- Vastaehdotus 1
Kolanen Risto + Muttilainen Sami

Päätöksen kolme ensimmäistä kappaletta:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää jatkaa Eläintarhan huvilan residenssitoimintaa edelleen. Uusi kilpailutusesitys ei vastaa lautakunnan yksimielisessä palautuspäätöksessä 24.1.2017 esitettyjä näkökohtia, jossa oli useita jatkoselvityspyyntöjä.

Taiteilijaresidenssitoiminnan tuottaminen omana palveluna ei ole itsetarkoitus, mutta se on toistaiseksi lautakunnan mielestä tarkoituksenmukaisin tapa, jotta avoin kansainvälinen taitelijaresidenssi voisi jatkua ja talo olisi aktiivisessa ja kohtuuhintaisessa käytössä taiteilijaresidenssinä.

Lautakunta kehottaa Kulkea kokemuksen keräämistä toiminnallisen ja taiteellisen laadun kriteerein tarjoajajoukosta, joiden kanssa käydään neuvotteleva prosessi, jossa kerätään ideoita toiminnasta ja kartoitetaan toimijakentän halukkuus toistensa osaamisia täydentävälle yhteistyölle. Kun tieto on saatu tarkemmin, uuden toimijakumppanin hakemisen voi tuoda uudelleen käsittelyyn kunnallisessa elimessä.

Perusteluja:

Kilpailutusmalli voi helposti sulkea mahdollisuuksia kehittää toimintaa kulttuuritoimen ja kentän toimijoiden yhteistyönä. Ja tämän kokoluokan kilpailutuksiin ei pienemmillä organisaatioilla ole usein kantokykyä edes osallistua. Parempi ratkaisu Eläintarhan tulevalle kehittämiselle olisi avoin ideahaku tai muu osallistavampi malli (á la Maunulan monitoimitalo).

Taiteilijoiden ja residenssiä vuokraavien järjestöjen piiristä kerrottiin lautakunnalle ja virastolle 23.1.2017 tulleen vetoomuksen mukaan, että kiinteistön pyörittäminen merkitsisi toiminnan painopisteen siirtymistä kulttuurisisältöjen tuottamisesta infrastruktuurin ylläpitämiseen. Tämä olisi yhdistystoimijalle mahdollista vain, mikäli kaupunki tukisi uutta toimintaa pitkäjänteisesti. Säästöjä ei siis välttämättä syntyisi oletetussa laajuudessa. Huvilataloa tulisi tarkastella kokonaisuutena mukaan lukien alakerran porvariskotinäyttely, joka on auki yleisölle vain yhtenä päivänä. Sen kehittämisajatuksia kannattaa kuulla ja laittaa toteen.

Lisäksi mikäli Eläintarhan huvilan vierasvalinnat tekisi yksittäinen taidekentän organisaatio, vaikuttaisi se residenssien tasapuoliseen saavutettavuuteen. Tähän verrattuna on nykyinen Eläintarhan huvilan palvelu puolueetonta - juuri sellaista palvelua, jota Helsingin kaupungin tulee harjoittaa avoimen ja monipuolisen, kansainvälisen taideohjelman mahdollistamiseksi.

Helsingin kulttuurikeskus tarjoaa tänä päivänä useita palveluja ”samalla kentällä kuin tätä toimintaa varten perustetut yhteisöt, joita se myös avustaa”, esim. lastenkulttuurissa (Annantalo) ja kansainvälisessä monikulttuurisessa kulttuurityössä (Caisa). Toisaalta Eläintarhan huvilaa vastaavaa palvelua jossa taiteilijalle tarjotaan asumis- ja työhuonetiloja, harjoittaa Helsingissä lähinnä HIAP, jonka ei ole mahdollista vastata koko kentän tarpeisiin tai laajentaa toimintaansa. Eläintarhan käyttäjät, jotka järjestävät pitkä- tai lyhytaikaisia (1 vko - 2 kk) residenssejä tapahtumien ja muun kulttuuritoiminnan yhteydessä, vastaavat sisältöjen tuotannosta eikä niillä ole käytössään taiteilijan majoittamiseen tarvittavia huoneistoja.

- Hylkäysehdotus 1
Väisänen Juha-Pekka

Kaupungin kulttuuripalveluja ei saa leikata ulkoistamalla ja kilpailuttamalla. Ehdotan, että kulttuuri- ja kirjastolautakunta hylkää esityksen Eläintarhan taiteilijaresidenssitoiminnan operaattorin kilpailuttamisesta eikä anna kulttuurikeskukselle valtuuksia kilpailuttaa kyseistä kulttuuripalvelua.

Hylkäysehdotus raukesi kannattamattomana.

- Eriävä mielipide 1
Väisänen Juha-Pekka

Kumppanin etsiminen tarkoittaa käytännössä kilpailutusta ja palvelujen leikkaamista. Kulttuuripalveluja on syytä leikkaamisen, ulkoistamisen ja kilpailuttamisen sijaan kehittää laadullisesti ja määrällisesti paremmin kaupungin omana tuotantona ja työnä. Kaupungin vuodesta 2002 ylijäämäinen tase (598 miljoonaa v. 2016) mahdollistaa kulttuuripalvelujen kehittämisen.  Residenssitoiminta on kulttuuripalvelu, jota helsinkiläiset taiteilija- ja kulttuurijärjestöt tarvitsevat silloin kun Helsinkiin tuotetaan tapahtumia ja taideteoksia joissa esiintyy ulkomaisia taiteilijoita. Järjestöt ostavat kaupungilta markkinoita edullisempaa ja järjestöjen tarpeita huomioivaa palvelua kulttuuri- ja taidetyöntekijöiden Helsingissä tapahtuvan työskentelyn aikaiseen majoittumiseen.

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset vuodelle 2017 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset 2017, hankekuvaukset

 

4

Kohdeavustusten myöntäminen, 4. jako pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esityksen lisäksi Suomen kansainvälisten taiteilijoiden keskus – International Artists' Center Finland ry:lle päätettiin myöntää kohdeavustusta 5 000 euroa.

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Väisänen Juha-Pekka + Kolanen Risto

Esitän Suomen kansainvälisten taiteilijoiden keskus - International Artists' Center Finland ry:lle myönnettäväksi 5000 € kohdeavustuksen HELSINKI HELP DESK -tietopalvelupäivät toteuttamiseksi.
Suomen kansainvälisten taiteilijoiden keskus - International Artists´ Center Finland ry:n HELSINKI HELP DESK vastaa käyttötarkoituksissaan kohdeavustuskriteereihin.

Toiminta on jo näyttänyt että 28.9.2016 perustettu kv-taiteilijoilla on tilausta ja tarvetta. Päämääränä on kehittää ja vastata Helsinki Help Desk toiminnalla kasvavaan taidekentän haasteeseen integroida muualta Suomeen ja Helsinkiin tulleita ammattitaiteilijoita osaksi helsinkiläistä taidekenttää ja sen monimuotoisuutta.
- työryhmän jäsenet ovat pääosin helsinkiläisiä (muutama vantaalainen mukana)
- työryhmän kaikki jäsenet ovat taiteen ammattilaista
- Koko Helsinki Help Desk-malli on uutta taiteilijoiden itsensä järjestämää toimintaa

Suomi on erikoistapaus jo kielellisesti, johon Helsinki Help Desk vastaa. Esim anglo-amerikkalaisessa maailmassa koska meillä on hankala oma kielemme, eikä englanninkielellä ole saatavilla juurikaan tietoa, neuvoja tai opastusta taideammatissa työskentelemiseen. Lisäksi huomioitavaa että kulken kaavakkeet ovat vain suomeksi ja ruotsiksi.

Maahanmuuttajataiteilijoiden asemaa ja Helsinki Help Desk hankkeen tavoitetta, kohderyhmää, toteuttamistapaa ja mahdollisia vaikutuksia on arvioitu mm. seuraavissa selvityksissä:
- TAIKE 213: Karhunen P. 2013. Maahanmuuttajataiteilijat taiteen tukijärjestelmässä. Taiteen edistämiskeskus
- JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO: Talaskivi K. 2013. ”Hyvä mahdollisuus meikäläiselle, joka ei voi ihan kilpailla suomalaisen kanssa.” Valtion apurahat monikulttuurisiin taidehankkeisiin: taiteen edistämistä vai kotouttamispolitiikkaa? Pro gradu-tutkielma. Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma. Jyväskylän yliopisto
- TAIKE: Roiha T. 2016. Suomeen pakolaisina ja turvapaikanhakijoina vuosina 2011–2016 saapuneet taiteilijat. Taiteen edistämiskeskuksen selvitys.

Kriteereissä erityisryhmien kanssa toimiminen katsotaan hankkeelle eduksi. Nyt erityisryhmä on hakija ja se pitäisi myös katsoa hankkeelle eduksi.

Helsinki Help Deskillä on näyttöä omasta varainhankinnasta:
- Suomen kulttuurirahasto 2017: 50 000 € toiminnan käynnistämiseen
- Opetus ja kulttuuriministeriö 2017: 30 000 €  we are here – kehityshankkeelle

Helsinki Help Deskin merkitys Helsingin taide-elämän monimuotoistajana on suuri koska hanke on täysin taiteilijoiden omaa toimintaa; taiteilijat järjestäytyvät ja alkavat tehdä ja avatas uusia ovia taide- ja kulttuurikentälle ja sitä rikastuttamaan.

Hankkeella on  uskottava rahoitussuunnitelma; kv-taiteilijat ovat juuri valmistelemassa 2018-2020 kehityshankesuunnitelmaa. Taiteilijoiden omaa toimintaa on toivottu niin taiteilijoiden keskuudessa kuin ministeriössä, taikessa ja Caisa 2.0 selvityksessäkin lautakunta linjasi että kv-taiteilijat tarvitsevat tukea ja opastusta.

Kulken uusilla avustuskriteereilläkin tarkasteltuna hanke vastaa hyvin ja ylikin vaadittaviin (kaksi viidestä) kriteereihin.

Helsink Delp Desk
1. on osallisuuden ja osallistumisen hanke
2. toiminnan eli kulttuurien välinen työ perustuu keskeisesti tasa-arvon kysymyksiin ja edistää monikulttuurista Helsinkiä.
3. edistää taidekentän monimuotoisuutta
4. toiminnan laatu ja taloudellinen toteutus on hakemuksessa erityisen hyvin esitetty.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

1

Kohdeavustukset, 4. jako, liite

 

5

Porin kulttuurisäädön oikaisuvaatimus (kohdeavustukset 2. jako) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 16.3.2017, Porin kulttuurisäätö

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Muut mahdolliset asiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 18.04.2017

Jussi Kaisjoki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 29870

jussi.kaisjoki@hel.fi