Helsingin kaupunki

Esityslista

17/2015

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

Tila/5

 

01.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hietalahden kauppahallia koskevan ostotarjouksen ja vuokrasopimuksen hyväksyminen

HEL 2015-004484 T 10 01 03

Päätösehdotus

A

Kiinteistölautakunta päättää vuokrata osto-optiolla Hietalahden kauppahallin ja vuokrasopimuksessa määritellyt rakennelmat ja laitteistot Roslund Hietalahti Oy:lle/perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle 1.2.2016 alkaen toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella siten, että kohteen kuukausivuokra on 14 220 euroa (alv. 0 %), johon lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaan.

Vuokra koostuu pääomavuokrasta, jolla katetaan pääomakustannukset, sekä tontinvuokrasta.

Kohteen pääoma- ja tontinvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokraa tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa 1.1. ja 1.7. lukien elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) muutoksia vastaavasti. Jos elinkustannusindeksi laskee, vuokran määrää ei kuitenkaan alenneta. Perusindeksi on sopimuksen tekohetkellä viimeisin tiedossa oleva indeksilukema.

Hallin pääomavuokraa korotetaan 1.2.2018 alkaen siten, että indeksitarkistettua pääomavuokraa kaksinkertaistetaan.

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan liitteenä nro 1 olevan vuokrasopimuksen mukaisia ehtoja.

B

Kiinteistölautakunta päättää myydä Hietalahden kauppahallin Roslund Hietalahti Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen alkamisesta, mikäli vuokralainen käyttää osto-optiotaan liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti ja tarkemmin liitteenä olevassa vuokrasopimuksessa ja kauppakirjaluonnoksessa mainittavin ehdoin. Myyjällä on oikeus periä lisäkauppahintaa vuokrasopimuksessa ja kauppakirjaluonnoksessa määritellyin edellytyksin.

C

Kiinteistölautakunta päättää oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen Asiakkuudet-yksikön yrityspalveluiden asiakaspäällikön allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Sopimus osapuolten kesken syntyy vasta molempien osapuolten allekirjoitettua vuokrasopimuksen.

Maanvuokrasopimus tuodaan kiinteistölautakunnan käsiteltäväksi tonttiosaston esittelyssä osto-optiota käytettäessä.

Esittelijän perustelut

Vuokra sisältää sekä tonttivuokran että pääomavuokran. Kaikki hoito-, ylläpito- ja vuosikorjauskustannukset kuuluvat vuokralaiselle. Kaikki uuteen toimintakonseptiin tai nykyiseen toimintaan liittyvät investointikustannukset kuuluvat vuokralaiselle.

Hietalahden vuonna 1903 valmistunut kauppahalli on Helsingin toiseksi vanhin kauppahalli. Toiminta jatkui vilkkaana 1970-luvulle asti. Kaupan rakennemuutos ja osin myös ympäristön konttoristuminen saivat kuitenkin hallin ja sen edustalla olevan torin toiminnan vähitellen kuihtumaan. Hallikaupan osalta uutta alkua yritettiin 2000-luvun vaihteessa muuttamalla kauppahalli luomuhalliksi ja myöhemmin antiikkihalliksi. Hallia tarvittiin Vanhan kauppahallin väistötilana sen peruskorjauksen aikana. Tämän vuoksi Hietalahden halliin tehtiin vuosina 2012 - 2013 muutostöitä. Lisäksi vuosina 2010 - 2011 Hietalahden hallin ikkunoita kunnostettiin. Vanhan kauppahallin peruskorjauksen ajan Hietalahden halli toimi vilkkaasti, mutta kaupankäynti on sittemmin hiipunut. 

Kaupunki on investoinut ja aikoo edelleen investoida huomattavia summia kauppahallirakennusten peruskorjauksiin. Vanhan kauppahallin 4,6 miljoonaa euroa maksaneen julkisivukunnostuksen jälkeen vuorossa on Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus, jonka kustannukset ovat 12,5 miljoonaa euroa. Kaupungin intressi on edelleen varmistaa kauppahallien toiminnan elävöittäminen ja turvata niiden toimintakelpoisuus.

Tilakeskus ja Helsingin tukkutori ovat selvitelleet konsulteilta arvioita kehitettävistä konsepteista ja mahdollisuuksista liikevaihdon osalta erilaisilla toimintakonsepteilla. Arviot sopivat +/-15 %:n sisälle esitettävästä kauppahinnasta. Kaupungin tilaaman konsulttiarvion mukaan ostajan esittämän liiketoimintasuunnitelman uskotaan olevan toteutettavissa ja mahdollistavan kannattavan kiinteistöliiketoiminnan.

Ostaja on tietoinen kauppahallirakennuksen suojelusta ja ilmoittaa tarjouksessaan toimintaideansa pohjautuvan hallin ulko- ja sisäpuolisen asun säilyttäviin ratkaisuihin. Suojelumääräysten lopullinen merkitys selviää kahden vuoden aikana, jonka jälkeen osto-option käyttäminen varmistuu. Ostajan tulee pitää hallin käyttötarkoituksena kauppahallitoiminnan luonteinen toiminta, kuten ravintola- ja kahvilatoiminta sekä elintarvikkeiden myynti.

Vuokraaja/ostajaehdokas Roslund Hietalahti Oy on tilakeskukselle osoittamassaan tarjouksessa oman kuvauksensa mukaan:

”osa helsinkiläistä kauppiasperinnettä ja perheyrittäjyyttä jo neljännessä polvessa. Aikoinaan Ruotsista Suomeen saapunut Karl Roslund toimi ravintoloitsijana Helsingissä 1920-luvulla ja hänen leskensä, Olga Roslund, perusti myymälän Kauppatorin halliin 15.7.1935 (nykyinen Vanha Kauppahalli). Toimintaa on sittemmin jatkanut Holger Roslund, hänen poikansa minun isäni, Karl-Eric Roslund yli 50 vuoden ajan. Hänen pitkäaikaista kokemusta hyödynnetään edelleen yrityksissämme. Hän ja Roslund Hietalahti Oy haluavat pelastaa Hietalahden kauppahallin.

Roslundin lihakauppa on toiminut tänä vuonna 80 vuotta kauppahallissa ja omaa siten kauppiaista pitkäikäisimmän kokemuksen hallin liha- ja leikkelekauppiaana. Yrityksemme uskoo edelleen kauppahallitoimintaan. Yhtiömme toimii liha-alan vähittäis- ja tukkukauppana sekä harjoittaa myös ravintolatoimintaa. Työllistämme vakituisesti 18 - 20 työntekijää.

Pitkäaikaisen kokemuksemme perusteella ostava yleisö on kiinnostunut käymään kauppahalleissa, kunhan tarjonta on riittävän laadukasta, monipuolista ja ammattitaitoista. Lihakauppa Roslundillakin, samoin kuin Hietalahden kauppahallista jo poistuneilla yrittäjillä on useita pitkäaikaisia vakituisia asiakkaita, jotka ovat surkutelleet Hietalahden hallimme nykytilaa.”

Helsingin tukkutori ja tilakeskus ovat sopineet nykyisen päävuokrasopimuksen purkamisesta tässä mainitun vuokrasopimuksen alkaessa. Nykyiset Helsingin tukkutorin vuokrasopimukset siirtyvät entisin ehdoin uudelle päävuokralaiselle. Vuokrasopimuksen siirto ja mahdollinen myöhemmin tehtävä kauppa eivät vaikuta Helsingin tukkutorin henkilöstömäärään, vaan he työllistyvät Helsingin tukkutorin muissa kohteissa. Toritoiminta jatkuu ennallaan Helsingin tukkutorin toimesta ja vuokrasopimuksessa ja kauppakirjan ehdoissa on sovittu tarvittavista järjestelyistä jätehuollon, sosiaalitilojen ja pysäköintialueiden ylläpidossa.

Kauppahallille on määritetty määräala, joka siirtyy vuokralaisen hallintaan ja ylläpitoon. Sama määräala on perusteena maanvuokrasopimuksessa, joka tehdään kaupan yhteydessä.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä pitää perusteltuna ja kaupungille edullisena vuokrasopimuksen tekemistä ja vuokralaiselle annettavaa osto-optiota.

Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnalla on kiinteistötoimen johtosäännön 4 §:n 2 momentin 15 kohdan sekä Helsingin kaupunginhallituksen 13.12.2010 tekemän päätöksen (1353 §) nojalla oikeus päättää kiinteän omaisuuden ja rakennusten ostoista, myynneistä ja vaihdoista 2 000 000 euroon saakka.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Markku Metsäranta, toimitilapäällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimus

2

Kauppakirjaluonnos

Muutoksenhaku

Päätöskohdista A ja B

Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta

Päätöskohdasta C

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen päätöskohdista A ja B

Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta
Liite 1
Liite 2

Tilakeskus

 

Vuokralainen päätöskohdasta C

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2213

Sörnäistenkatu 1

+358 9 310 1671

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

tilakeskus@hel.fi

http://www.tilakeskus.fi

+358 9 310 40380

 

FI02012566