Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2016

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

To/7

 

01.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 487

Maa-alueen vuokraaminen Malmin lentokentän alueelta Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle

HEL 2016-013165 T 10 01 01 04

Kiinteistökartta 131/682 502, Malmin lentokenttä

Päätös

A

Kiinteistölautakunta päätti vuokrata Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle (Y-tunnus 0244683-1) Helsingin kaupungin 38. kaupunginosassa (Malmi) Malmin lentokentällä sijaitsevan liitteenä nro 2 olevan kartan mukaisen alueen ilmailumääräyksen AGA M1-1 ja ilmailulain (864/2014) mukaista valvomattoman lentopaikan pitämistä sekä harraste- ja yleisilmailutoiminnan harjoittamista varten toistaiseksi 1.1.2017 alkaen 1 kuukauden irtisanomisajoin kuitenkin kauintaan 31.12.2019 saakka jäljempänä olevin ja liitteestä nro 1 ilmenevin ehdoin:

Käyttötarkoitus

Ilmailumääräyksen AGA M1-1 ja ilmailulain (864/2014) mukainen valvomattoman lentopaikan pitäminen sekä harraste- ja yleisilmailutoiminnan harjoittaminen.

Vuokra ja vuokran maksu

Kalenterivuodelta (1.1. - 31.12) perittävä vuokra on 31.12.2019 saakka 92 000 euroa.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokran vuosittain vuokranantajalle neljässä yhtä suuressa erässä. Eräpäivät ovat 2.1., 1.4., 1.7. ja 1.10.

Ellei vuokraeriä tai muita sopimukseen perustuvia saatavia suoriteta eräpäivänä, vuokralainen on velvollinen maksamaan erääntyville saataville eräpäivästä maksupäivään korkoa ja perimispalkkioita kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaan.

(S0138-336)

B

Samalla kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön muuttamaan vuokra-ajan määräaikaiseksi 31.12.2019 saakka sen jälkeen, kun vuokralainen on toimittanut kokonaisuudessaan lisäehdoissa mainitun vakuuden, ja tekemään tällöin vuokraukseen myös muutoksia ja/tai tarkennuksia.

C

Samalla kiinteistölautakunta päätti todeta, että edellä mainitun päätöskohdan A vuokrauksen edellytyksenä on, että vuokra-alueen nykyinen haltija Finavia luopuu hallintaoikeudestaan 1.1.2017 alkaen.

D

Lisäksi kiinteistölautakunta päätti todeta, että liitteenä nro 2 olevaan karttaan merkityn alueen C vuokralaisilla on oikeus käyttää karttaan merkittyä kulkuyhteyttä vuokra-alueelta asematasolle 1. Kyseinen kulkuyhteys on pääsääntöisesti suljettu ja se avataan tarvittaessa. Avaamisesta tulee aina tehdä ilmailutiedotusjulkaisu (NOTAM). Malmin lentokenttäyhdistys ry:llä on oikeus liittää alue C osaksi lentopaikan pitolupahakemusta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Tuukka Toropainen, vs. kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34244

tuukka.toropainen(a)hel.fi

Tom Qvisen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lisäehdot

2

Kartta vuokra-alueesta

3

Ilmakuva vuokra-alueesta

4

Opaskartta vuokra-alueesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta
Liite 1
Liite 2

Kiinteistövirasto

Liite 1
Liite 2

Muut otteidensaajat

Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Malmin lentokenttäalue siirtyy vuoden 2016 lopulla kaupungin hallintaan Finavian lopettaessa lentoaseman pitämisen ja lennonvarmistustoiminnan. Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä yleiskaavassa alue on osoitettu pääosin asuntovaltaiseksi alueeksi.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatimassa alueelle kaavarunkoa, joka toimii suunnitteluohjeena alueen asemakaavoille ja asemakaavojen muutoksille. Alueen rakentaminen on tarkoitus käynnistää vuonna 2020 ja on tarkoituksenmukaista, että alue pidetään väliaikana aktiivisessa käytössä. 

Väliaikaiskäytöstä järjestettiin syksyn 2016 aikana hakumenettely, joka päättyi 30.9.2016. Saatujen hakemusten ja toimijoiden kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella esitetään noin 39,3 hehtaarin suuruisen maa-alueen vuokraamista Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle, jonka tarkoituksena on jatkaa ilmailutoimintaa Malmin lentokentällä valvomattoman lentopaikan (korpikenttä) pitäjänä.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Vuonna 1936 valmistunut Malmin lentokenttä toimi Helsingin päälentoasemana vuoteen 1952 saakka lukuun ottamatta vuosia 1944 - 1946, jolloin kenttä oli valvontakomission hallinnassa. Vuonna 1952 valmistuneesta Helsinki-Vantaan lentoasemasta tuli Helsingin seudun uusi päälentoasema, jonka jälkeen säännöllinen lentoliikenne Malmin lentokentällä alkoi vähenemään. Säännöllisen lentoliikenteen päättymisen jälkeen Malmin lentokenttä on toiminut lentäjien koulutustarkoituksissa ja pääkaupunkiseudun yleisilmailukenttänä.

Suomen hallitus teki 25.3.2014 periaatepäätöksen, jonka mukaisesti Malmin lentokenttä otetaan asumiskäyttöön ja valtion toiminnot alueella lopetetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään vuoteen 2020 mennessä. Päätöksen tavoitteena on Helsingin seudun toimivuuden ja kilpailukyvyn vahvistaminen sekä asuntotuotannon lisääminen. Helsingin kaupunki osti Malmin lentokenttäalueelta ja sen ympäristöstä noin 18,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen Finavialta vuonna 2014.

Malmin lentokentän alue rakennuksineen on vuoden 2016 lopulla siirtymässä Helsingin kaupungin hallintaan Finavian lopettaessa lentoaseman pitämisen ja lennonvarmistustoiminnan. Kaupunkisuunnitteluvirasto on valmistelemassa alueelle kaavarunkoa, joka toimii viraston suunnitteluohjeena alueen asemakaavoille ja asemakaavojen muutoksille. Vuonna 2015 esitellyn kaavarunkoluonnoksen mukaisesti alueelle mahdollistettaisiin asuntojen rakentaminen noin 25 000 - 30 000 asukkaalle.

Väliaikaiskäyttö

Malmin lentokentän alueen asemakaavoitus on tarkoitus toteuttaa vaiheittain siten, että alueen ensimmäisten osien rakentaminen voisi alkaa noin vuonna 2020. Ennen rakentamisen käynnistymistä on tarkoituksenmukaista, että Malmin lentokenttäalue pidetään myös jatkossa vilkkaana ja että sen tunnettavuutta alueena parannetaan kaupunkilaisille.

Kaupunki järjesti syyskuun 2016 aikana avoimen hakumenettelyn lentokenttäalueen väliaikaiskäytöstä, jonka tavoitteena on turvata ja laajentaa monipuolista toimintaa lentokenttäalueella ennen alueen rakentamista asuinkäyttöön. Alueen väliaikaiskäytöstä kiinnostuneita tahoja pyydettiin jättämään hakemukset 30.9.2016 klo 16.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 14 hakemusta/ehdotusta väliaikaiskäytöstä. Useat hakemukset lentokenttäalueen väliaikaiskäytöstä sisälsivät ehdotuksen alueen käyttämisestä ilmailutoimintaan.

Neuvotteluja väliaikaiskäytöstä jatkettiin Malmin lentokenttäyhdistys ry:n kanssa, joka esitti toteuttamiskelpoisimman ratkaisun väliaikaiskäytöstä, joka sallii myös alueen käyttämisen erilaisiin tapahtumiin vuosina 2017 - 2019.

Malmin lentokenttäyhdistys ry

Malmin lentokenttäyhdistys ry on syksyllä 2016 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää yleisilmailua Helsingissä. Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys on hakenut Malmin lentokentän väliaikaiskäyttöä yleisilmailun harjoittamista varten.

Liikenteen turvallisuusviraston lausunto

Malmin lentokenttäyhdistys ry on jättänyt liikenteen turvallisuusvirasto Trafi:lle 4.10.2016 lentopaikan pitolupahakemuksen. Trafi on 14.10.2016 antamassaan lausunnossa (Dnro TRAFI/365557/05.00.14.01/2016) todennut hakemuksen olevan asianmukaisesti tehty. Lisäksi Trafi on todennut, että mikäli Helsingin kaupunki päättää alueen vuokraamisesta yhdistykselle, Trafi selvittää tulevissa käsittelyvaiheissa toiminnan tarkemmat ehdot ja rajoitukset, kuten myös hakemuksessa avoinna olevat asiat.

Lausuntonaan Trafi on todennut hakemuksen perusteella Malmin lentokenttäyhdistys ry:n olevan soveltuva hakija lentopaikan pitäjäksi. Valvomattoman lentopaikan turvallinen ylläpito on mahdollista hakijan organisaatiolla, kuten ilmailumääräys AGA M1-1 ja ilmailulaki (864/2014) edellyttävät.

Vuokra-alue

Liitteenä nro 2 olevasta kartasta ilmenevä vuokra-alue on noin 39,3 hehtaaria. Vuokra-alue muodostuu tilojen 91-429-1-479, 91-429-8-328, 91-429-8-250, 91-429-8-621, 91-429-8-663, 91-429-5-270, 91-429-10-110, 91-429-5-113, 91-418-1-59, 91-406-1-1, 91-406-1-13, 91-418-6-146 ja 91-406-1-5 osista.

Vuokralainen on oikeutettu harjoittamaan vuokra-alueella vuokrasopimuksen ja viranomaismääräysten mukaista ilmailutoimintaa sekä huolehtimaan kustannuksellaan alueen kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Hoitovelvoitealue

Liitteenä nro 2 olevasta kartasta ilmenevä hoitovelvoitealue on noin 33,8 hehtaaria. Hoitovelvoitealue ja vuokralaisen hoitovastuulla oleva aita sijaitsevat edellä mainitun vuokra-alueen lisäksi tilojen 91-418-4-58, 91-418-7-228, 91-418-3-223, 91-418-3-341, 91-418-3-187, 91-418-7-444, 91-418-4-57, 91-429-1-98, 91-429-1-479 ja 91-406-1-15 osilla.

Hoitovelvoitealueella vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan suorittamaan alueen kunnossa- ja puhtaanapitoon sekä ilmailutoiminnan turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä, esimerkiksi alueen niittoa. Lisäksi vuokralainen on velvollinen seuraamaan aluetta ympäröivän aidan kuntoa ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin aidan kunnossapitämiseksi.

Vuokranantajalla on oikeus vuokrata tilapäistä tai muuta käyttöä varten hoitovelvoitealueelta alueita, jotka eivät toiminnallaan kohtuuttomasti haittaa ilmailutoiminnan harjoittamista.

Maaperä

Suoritettujen maaperätutkimusten perusteella vuokra-alueen maaperä on paikoitellen pilaantunut. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei vuokra-alue vuokrasuhteen aikana vuokralaisen toimesta tai muutoin pilaannu. Edellä mainittu velvollisuus koskee myös vuokralaisen toimintaa hoitovelvoitealueella.

Vuokra-aika

Vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi yhden kuukauden irtisanomisajoin. Vuokralaisella on mahdollisuus hakea vuokra-ajan muutosta siten, että vuokra-aika muutetaan määräaikaiseksi 31.12.2019 saakka sen jälkeen, kun vuokralainen on suorittanut sopimuksessa esitetyn pantin tai vakuuden vuokranantajalle kokonaisuudessaan.

Alueen rakentaminen asuntotarkoituksiin on tarkoitus käynnistää vuonna 2020, mistä johtuen vuokra-aika voidaan ulottaa enintään 31.12.2019 saakka.

Vuokra

Alueesta perittävä vuosivuokra on 92 000 euroa. Vuokraa voidaan pitää kohtuullisena ottaen huomioon vuokrauksen käyttötarkoitus ja vuokralaiselle asetetut velvollisuudet alueiden sekä rakenteiden hoitoon vuokra-alueen ulkopuolella. Vuokraa määritettäessä on otettu huomioon myös, että vuokralaisella ei ole oikeutta käyttää vuokra-aluetta rakentamiseen sekä vuokranantajan oikeus vuokra-alueen käyttöön vuokrasuhteen aikana. Lisäksi on otettu huomioon vuokranantajan oikeus suorittaa vuokra-alueella maaperätutkimuksiin liittyviä toimenpiteitä vuokrasuhteen aikana.

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Tuukka Toropainen, vs. kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34244

tuukka.toropainen(a)hel.fi

Tom Qvisen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lisäehdot

2

Kartta vuokra-alueesta

3

Ilmakuva vuokra-alueesta

4

Opaskartta vuokra-alueesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta
Liite 1
Liite 2

Kiinteistövirasto

Liite 1
Liite 2

Muut otteidensaajat

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2214

Fabianinkatu 31 D

+358 9 310 1671

0201256-6

FI4780001370069628

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

tontti@hel.fi

http://www.hel.fi/kv/tontti

+358 9 310 36380

 

FI02012566