Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2016

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

Tila/8

 

30.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 301

Töölönlahdella sijaitsevan VR:n entisen tavaramakasiinin jäljellä olevan raunion kehittäminen muistomerkiksi ja uuden makasiinipaviljongin suunnittelukilpailun valmistelu

HEL 2016-005457 T 10 06 00

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston

A
valmistelemaan yhdessä rakennusviraston kanssa Töölönlahden entisen tavaramakasiinin jäljellä olevan raunion kehittämistä muistomerkiksi joko tutkimalla mahdollisuuksia säilyttää tai hyödyntää raunion mahdollisesti käyttökelpoiseksi osoittautuvia osia tai merkitsemällä makasiinirakennuksen pohja puistoalueen pinnoitteeseen tai jollakin muulla puistoalueelle luontevalla tavalla.

B
valmistelemaan kaksivaiheisen konsepti- ja suunnittelukilpailun uuden makasiinipaviljongin toteuttamiseksi Makasiinipuiston pohjoisosaan välittömästi Töölönlahdenkadun eteläpuolelle.

C
valmistelemaan tavaramakasiinin raunion purkamista tarpeellisilta osin hakemalla kokonaissuunnitelman hyväksymisen jälkeen poikkeamispäätöstä asemakaavan suojelumääräyksestä ja purkulupaa edellytyksellä, että toimivaltainen viranomainen myöntää luvan edellytyksenä olevan tarvittavan poikkeamisen alueella voimassa olevaan asemakaavaan.

Käsittely

Vastaehdotus:
Erkki Perälä: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Päätösehdotuksen C kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:
valmistelemaan tavaramakasiinin raunion purkamista tarpeellisilta osin hakemalla kokonaissuunnitelman hyväksymisen jälkeen poikkeamispäätöstä asemakaavan suojelumääräyksestä ja purkulupaa edellytyksellä, että toimivaltainen viranomainen myöntää luvan edellytyksenä olevan tarvittavan poikkeamisen alueella voimassa olevaan asemakaavaan.

Kannattaja: Jasmin Hamid

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Päätösehdotuksen C kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: valmistelemaan tavaramakasiinin raunion purkamista tarpeellisilta osin hakemalla kokonaissuunnitelman hyväksymisen jälkeen poikkeamispäätöstä asemakaavan suojelumääräyksestä ja purkulupaa edellytyksellä, että toimivaltainen viranomainen myöntää luvan edellytyksenä olevan tarvittavan poikkeamisen alueella voimassa olevaan asemakaavaan.

Jaa-äänet: 3
Elina Das Bhowmik, Juha Hakola, Olli Sademies

Ei-äänet: 5
Jaana Aaltonen, Jasmin Hamid, Antti Hytti, Erkki Perälä, Joonas Pulkkinen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Timo Tossavainen

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Ilpo Forssén, projektipäällikkö, keskusta-projekti, puhelin: 310 37199

ilpo.forssen(a)hel.fi

Kaija Laine, projektinjohtaja, puhelin: 310 38625

kaija.laine(a)hel.fi

Liitteet

1

Makasiinien kunto Rambollin tiivistelmä 18.5.2016

2

Lausunto makasiinin korjattavuudesta 18.5.2016

3

Ote voimassa olevasta asemakaavasta 10920 v. 2002

4

Ote asemakaavaluonnoksesta Kslk 2010-0379

5

Viistoilmakuva alueesta Kmo 2013

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Kaupunginkanslia

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto

 

Rakennusvirasto

 

Tilakeskus

 

Päätösehdotus

Kiinteistölautakunta päättää oikeuttaa kiinteistöviraston

A
valmistelemaan yhdessä rakennusviraston kanssa Töölönlahden entisen tavaramakasiinin jäljellä olevan raunion kehittämistä muistomerkiksi joko tutkimalla mahdollisuuksia säilyttää tai hyödyntää raunion mahdollisesti käyttökelpoiseksi osoittautuvia osia tai merkitsemällä makasiinirakennuksen pohja puistoalueen pinnoitteeseen tai jollakin muulla puistoalueelle luontevalla tavalla.

B
valmistelemaan kaksivaiheisen konsepti- ja suunnittelukilpailun uuden makasiinipaviljongin toteuttamiseksi Makasiinipuiston pohjoisosaan välittömästi Töölönlahdenkadun eteläpuolelle.

C
valmistelemaan tavaramakasiinin raunion purkamista tarpeellisilta osin hakemalla poikkeamispäätöstä asemakaavan suojelumääräyksestä ja hakemaan purkulupaa edellytyksellä, että toimivaltainen viranomainen myöntää  luvan edellytyksenä olevan tarvittavan poikkeamisen alueella voimassa olevaan asemakaavaan.

Tiivistelmä

Viime vuosien ajan työmaa-alueena ollut Töölönlahden alue on vähitellen valmistumassa. Vuonna 2018 valmistuvan Keskustakirjaston rakennustyöt ovat täydessä käynnissä. Samalla Keskustakirjaston, Musiikkitalon, Kiasman ja Sanomatalon väliin muodostuvan puistoalueen suunnittelu on myös käynnistynyt ja pitäisi saada viivästyksettä valmiiksi.

Töölönlahdenkadun eteläpuolelle sijoittuva puistoalue muodostuu eteläisestä, urbaanista kaupunkiaukiosta (”Kansalaistori”), joka pohjoisosassa muuttuu vehreäksi puistoksi (”Makasiinipuisto”). Eduskuntatalon, Keskustakirjaston, Musiikkitalon, Kiasman ja Sanomatalon väliin muodostuva julkinen kaupunkitila saa samalla viimeistellyn ilmeen.

VR:n entisen tavaramakasiinin raunio sijaitsee suunnitteilla olevan Makasiinipuiston eteläosassa. Raunio on vaurioitunut tulipalossa niin pahasti, että sen pitkäaikainen säilyttäminen sellaisenaan rauniona ei teknisesti eikä turvallisuussyistä ole sitä koskevien asiantuntijalausuntojen perusteella mahdollista. Raunion säilyttäminen tai hyödyntäminen muun rakennelman osana edellyttää mittavia ja kalliita korjaus- ja suojaustoimenpiteitä, jotka samalla muuttavat huomattavasti raunioiden luonnetta ja ulkonäköä. Tuettuna, säältä suojattuna ja haitta-aineista puhdistettuna tai kapseloituna raunio ei enää tuota alueelle sellaista lisäarvoa, joka sillä muutoin olisi voinut olla.

Kansalaistorin merkitys tapahtuma-alueena on saavuttanut kaupunkilaisten keskuudessa suuren suosion. Käynnissä olevassa suunnittelutyössä aluetta kehitetään laajemmaksi ja paremmin myös vaihtuvia tapahtumia palvelevaksi. Makasiinipuistosta suunnitellaan monikäyttöinen, olosuhteiltaan ja valoisuudeltaan miellyttävä, turvallinen ja häiriötön puisto, jonka eteläosan avoin oleskelunurmi voi toimia myös Kansalaistorin tapahtumien laajennusvarana. Puiston pohjoisosaan tulee kirjastoon liittyvä pienten lasten ulkoleikkipaikka.

Tavaramakasiinien raunion säilyttäminen ja tukeminen tai sen uudelleen rakentaminen nykyiselle paikalleen rajoittaisi puistoalueen suunnittelua ja käyttöä eikä ole enää tarpeen alueen asemakaavan kansalaistoimintaa tukevien tavoitteiden toteuttamiseksi. Raunion käyttäminen osana uutta rakennusta johtaisi myöskin siihen, että rakennuksen huoltoliikenne ja logistiikka olisi hoidettava puistoalueella. Tätä ei voida pitää puiston käytön kannalta hyväksyttävänä ratkaisuna, vaan mahdolliselle uudisrakennuksena toteutettavalle paviljonkirakennukselle luonteva sijainti on Makasiinipuiston pohjoisosassa.

VR:n tavaramakasiinien raunio on muistuma Töölönlahden alueen rautatiehistoriasta. Se on myös jäänne tavara-aseman varastoista, jotka muodostuivat viimeisinä vuosikymmeninään monille helsinkiläisille tärkeäksi kansalaisaktivismin paikaksi. Koska tavaramakasiinin raunion säilyttäminen sellaisenaan ei ole tarkoituksenmukaista, käynnissä olevan puistoalueen suunnittelun yhteydessä kehitetään näitä ilmentävää muistumaa joko tutkimalla mahdollisuuksia säilyttää tai hyödyntää raunion mahdollisesti käyttökelpoisiksi osoittautuvia osia tai merkitsemällä makasiinirakennuksen pohja puistoalueen pinnoitteeseen tai jollakin muulla puistoalueelle luontevalla tavalla.

Esittelijän perustelut

Töölönlahden voimassa oleva asemakaava vuonna 2002

Töölönlahdella voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2002 osa VR:n entisten tavaramakasiinien eteläistä siipeä suojeltiin merkinnällä sr. Asemakaavassa osa Musiikkitalon alta purettavaksi aiottujen makasiinirakennusten tiilistä esitettiin säilytettäviksi ja käytettäviksi uudelleen kahden uuden makasiinipaviljongin rakentamiseen (rakennusalat yhteensä 1500 k-m²). Keskustakirjaston kortteli 2014 oli asemakaavassa merkitty toimistorakennusten korttelialueeksi. Säilytettävän vanhan ja uusien paviljonkien tarkoitus oli varmistaa Makasiinipuiston säilyminen kansalaisten avoimessa käytössä olevana alueena toimistokorttelin edustalla.

Tulipalo 2006

Makasiinirakennusten eteläinen siipi tuhoutui pahoin tulipalossa keväällä 2006. Myös suojeltavaksi aiottu osuus tuhoutui suurelta osin. 1929-luvulla rakennettu osa vaurioitui pahasti ja 1800-luvun aikaiset rakennusosat tuhoutuivat lähes täysin.

Tanssipaviljonkihanke

Kaupunki haki vuonna 2009 Pekka Niskan tanssipaviljonkihankkeen yhteydessä poikkeamista asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta, Makasiinipuistoon merkityistä rakennusaloista sekä suojelumerkinnästä (sr). ELY-keskus ei myöntänyt haettua poikkeamista, vaan totesi muutosten olevan niin merkittäviä, että niiden toteutettavuus on selvitettävä asemakaavaprosessilla. Kaupunki valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, mutta päätös pysyi samana. Valitusprosessin kuluessa hanke raukesi, ja kaupunki päätti olla hakematta muutosta hallinto-oikeuden päätökseen.

Töölönlahden kaavaluonnos 2010

Kaupunginjohtaja päätti 13.1.2010 kehottaa kaupunginkirjastoa viemään keskustakirjastohankkeen suunnittelua eteenpäin Töölönlahden korttelissa 2014. Samalla kaupunginjohtaja kehotti kaupunkisuunnitteluvirastoa laatimaan asemakaavan muutoksen maanalaisten monitoimitilojen sijoittamiseksi kirjaston ja Musiikkitalon väliin. Lisäksi kaupunginjohtaja kehotti rakennusvirastoa toteuttamaan puiston Musiikkitalon itäpuolisen osan tässä vaiheessa tilapäisenä puistona siten, että se on valmiina Musiikkitalon valmistumiseen mennessä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 31.3.2011 maanalaisen monitoimitilan asemakaavan muutosluonnoksen siten, että entisen tavaramakasiinin rauniossa ei ole enää suojelumerkintää, mutta jatkosuunnittelun aikana selvitetään mahdollisuudet hyödyntää makasiinien raunioita tai niiden osia.

Tavaramakasiinin raunio on kaavamuutosluonnoksen mukaan tarkoitus purkaa ja Makasiinipuiston paviljonkirakennusten alat ryhmitellä uudelleen. Makasiinipuistoon rakennettaisiin uusia paviljonkeja yhteensä noin 1500 k-m². Näihin sijoittuisi toiminnallista kokonaisuutta tukevia yleisö-, kahvila- ja infotiloja sekä pysty-yhteyksiä maanalaisiin tiloihin. Asemakaavamuutos ei kuitenkaan ole edennyt päätöksentekoon asti, sillä kaavamuutosluonnoksen mukaiselle rakentamiselle ei ole löytynyt toteuttajaa ja käyttäjää.

Rakenteilla oleva Keskustakirjasto

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keskustakirjaston hankesuunnitelman 28.1.2015. Keskustakirjaston toteutus on ajoitettu siten, että se voidaan ottaa käyttöön itsenäisyyspäivänä 2018. Korttelin 2014 käyttötarkoituksen muutos toimistorakennusten korttelialueesta keskustakirjaston rakennuspaikaksi vahvistaa olennaisesti alueen luonnetta kansalaisten paikkana ja luo jatkumoa makasiineille kansalaisaktiivisuuden alustana. Samalla pienenee tarve asemakaavan mukaisille makasiinipaviljonkirakennuksille, joiden tarkoitus oli varmistaa alueen säilyminen kansalaisten käytössä. Keskustakirjaston suunnittelussa on erityisesti otettu huomioon myös lapsiperheet. Kirjaston edustalle, Makasiinipuistoon on suunnitteilla pienten lasten ulkoleikkialue, jonka tukitilat sijoittuvat Keskustakirjaston maantasokerroksen pohjoispäätyyn.

Aloite tapahtumaravintolan perustamiseksi makasiinipaviljonkiin

Kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantanen ja 30 muuta valtuutettua tekivät 9.4.2014 aloitteen, jossa esitettiin tutkittavaksi, voisiko VR:n makasiinifragmentin paikalle rakentaa tapahtumapaviljongin, jossa hyödynnettäisiin soveltuvin osin säilyneitä tai toistettavissa olevia alkuperäisen rakennuksen elementtejä.

Kiinteistölautakunta kannatti valtuustoaloitetta ja totesi 21.8.2014 antamassa lausunnossaan, että jäljellä olevaa rakennelmaa ei ole rakenteellisen heikkouden ja mahdollisten haitta-aineiden takia tarkoituksenmukaista säilyttää kantavana tai sisäilmaan vaikuttavana osana uutta rakennusta. Samalla lautakunta piti suotavana, että vanhasta muurista säilytetään näkyviä osia kaupunkihistoriallisina muistumina.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 26.11.2014 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi. Kaupunginhallitus viittasi kaupunginmuseon johtokunnalta, kaupunkisuunnittelulautakunnalta, kiinteistölautakunnalta sekä kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta saatuihin lausuntoihin ja totesi, että Makasiinipuisto on jo nykyisin vaihtuvien kaupunkitapahtumien ja oleskelun paikka. Töölönlahden puiston rakentamisen ja Keskustakirjaston suunnittelun edetessä on syytä selvittää, miten makasiinien fragmentteja voisi käyttää uudisrakennuksen osana siten, että niiden historia jää ymmärrettäväksi. Kaupunginhallitus totesi, että aloitteessa esitetyt tavoitteet voidaan ottaa huomioon osana Töölönlahden eteläosan kokonaisuuden jatkosuunnittelua.

Töölönlahden eteläosien yleisten katu- ja puistoalueiden suunnitelma

Tammikuussa 2016 käynnistyi Helsingin kaupungin rakennusviraston toimesta Töölönlahden eteläosan puisto- ja katualueiden peruskorjauksen suunnittelu. Tavoitteena on suunnitella taloudellisten ja ylläpidollisten reunaehtojen puitteissa kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen puistoalue. Alueen toteuttaminen on tarkoitus tehdä heti, kun se Keskustakirjaston työmaan kannalta on mahdollista, arviolta vuosina 2018 - 2019.

Tavoitteena on, että eteläinen ja luonteeltaan urbaani Kansalaistori suunnitellaan avoimeksi ja monikäyttöiseksi kaupunkiaukioksi, joka mahdollistaa monenlaiset kaupunkitapahtumat. Puistoalueen pohjoisosaan/Makasiinipuistoon on suunnitteilla muun muassa avointa nurmialuetta, kirjaston toimintaan liittyvä pienten lasten leikkipaikka, kasvillisuudeltaan monipuolisempi oleskelupuutarha sekä mahdollinen paviljonkirakennus.

Makasiinipuiston eteläosassa sijaitsee vuonna 2006 tulipalossa pahoin tuhoutuneen VR:n entisen tavaramakasiinin raunio. Tavaramakasiinin raunion säilyttäminen nykyisellä paikallaan Makasiinipuiston eteläosassa ei tue puistosuunnittelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista, vaan katkaisee suunnitellun puistoalueen kahteen osaan ja rajoittaisi alueen suunniteltua käyttöä monipuolisena ja toiminnallisena puistona.

Tavaramakasiinin raunion paikalle tai sen yhteyteen toteutettavalle, kaupalliseen toimintaan, kuten esimerkiksi kahvila-, ravintola- tai tapahtumakäyttöön, tarkoitetulle uudelle makasiinipaviljongille luontevampi sijainti on Makasiinipuiston pohjoisosa, jossa myös rakennuksen toiminnan edellyttämät huoltojärjestelyt saadaan häiriöttömämmin sovitettua ympäristöön. 

Tavaramakasiinin raunio on kuitenkin erittäin tärkeä muistuma osana Töölönlahden alueen merkittävää rautatiehistoriaa sekä kansalaisaktivismia. Puistosuunnittelun yhteydessä kehitetään näitä ilmentävää muistumaa puistoalueen merkittävänä osana.

Entisen tavaramakasiinin raunion tekninen kunto, turvallisuus ja terveellisyys

Aiemmin teetettyjen tutkimusten mukaan tavaramakasiinin raunio on suurelta osin tulipalon vaurioittama ja haitta-aineiden pilaama. Pahiten vaurioituneissa rakenteissa muurauslaasti on menettänyt tartuntapintansa ja tiilet ovat suurelta osin menettäneet sään- ja pakkasenkestävyytensä. Tulipalon jälkeen makasiinien purettavaksi aiotut osat purettiin ja noin 140 000 tiiltä varastoitiin. Purkamisen suorittanut Helsingin Talosiirto Oy myi osan tiilistä, mutta joutui myöhemmin lunastamaan myymänsä tiilet takaisin, koska osoittautui, että ainakin osa tiilistä saattoi sisältää huomattavia määriä myrkyllistä kivihiilipikeä (kuluttajaviraston selvityspyyntö Dnro 2006/51/5779).

Tällä hetkellä raunio on aidattu ja katoksella / peltikatteella säältä suojattu. Osa rakenteista on tuettu tilapäisin tukirakentein. Rautatien puoleinen paremmin säilynyt osa sisältää runsaasti jätettä, ulosteita ja eritteitä. Sen sisäilma on erittäin huono. Raunion läheisyydessä liikkuminen on vaarallista huumeneulariskin vuoksi.

Raunion teknisestä kunnosta ja korjattavuudesta on pyydetty ulkopuolinen asiantuntijalausunto keväällä 2016. Lausunnon mukaan raunioiden tiiliseinien pitkäaikainen säilyttäminen edellyttäisi niiden suojaamista säältä esimerkiksi paviljongilla, hupulla tai vastaavalla. Nykyinen kaakon puoleisen tiilimuurin päällä oleva sääsuoja (peltikate) ei ole riittävä ratkaisu muurin pitkäaikaiskestävyyden kannalta.

Kaakon puoleinen tiilimuuri tulisi tukea riittävin ulkopuolisin tukirakentein. Väliaikaisella sääsuojalla suojattujen tiiliseinien kantavuus tulisi selvittää erikseen ja ne täytyisi mahdollisesti tukea riittävin ulkopuolisin tukirakentein. Toinen vaihtoehto olisi purkaa seinät ja rakentaa ne uudelleen valikoiduista tiilistä, joskin lisätuennan tarve on tällöinkin mahdollinen. Rautatieaseman puoleisen päädyn osan puurakenteet ovat pääosin vaurioituneet ja ne tulee uusia tai vaihtoehtoisesti rakentaa kokonaan uusi tukirakennejärjestelmä.

Tiiliseinien sisältämät haitta-aineet eivät oletettavasti muodostu ongelmaksi silloin, kun seinät rajautuvat ulkoilmaan tai esimerkiksi koneellisesti tuuletettuun riittävään tuuletusväliin. Mikäli seiniä käytettäisiin sisätiloissa, tulisi haitta-aineet poistaa kuorimalla rakennetta tarvittavalta paksuudelta. Lisäksi tiilet tulisi tällöin todennäköisesti pinnoittaa sisäpuolelta täysin ilmatiiviillä aineella huolehtien samalla ulkopuolen tuuletuksesta.

Jäljelle jääneet alapohjarakenteet on suurelta osin uusittava niihin imeytyneiden epäpuhtauksien vuoksi. Pahoin lahonneet puiset alapohjarakenteet tulee uusia kokonaisuudessaan. Myös seinien alaosista tiiliä tulisi todennäköisesti suurelta osin vaihtaa, mikä on haastavaa.

Raunion yhteyteen olisi mahdollista rakentaa uutta tilaa siten, että uudisosa muodostaisi rakenteellisesti itsenäisen kokonaisuuden omilla perustuksillaan. Raunion rakennustöiden aikaisesta huolellisesta tuennasta tulisi varmistua ja rauniolle tulisi tarvittaessa rakentaa aiemmin kuvatun mukaisesti mm. ulkopuolinen tukirakenne ja kattava sääsuojaus.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Ilpo Forssén, projektipäällikkö, keskusta-projekti, puhelin: 310 37199

ilpo.forssen(a)hel.fi

Kaija Laine, projektinjohtaja, puhelin: 310 38625

kaija.laine(a)hel.fi

Liitteet

1

Makasiinien kunto Rambollin tiivistelmä 18.5.2016

2

Lausunto makasiinin korjattavuudesta 18.5.2016

3

Ote voimassa olevasta asemakaavasta 10920 v. 2002

4

Ote asemakaavaluonnoksesta Kslk 2010-0379

5

Viistoilmakuva alueesta Kmo 2013

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Kaupunginkanslia

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto

 

Rakennusvirasto

 

Tilakeskus

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2213

Sörnäistenkatu 1

+358 9 310 1671

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

tilakeskus@hel.fi

http://www.tilakeskus.fi

+358 9 310 40380

 

FI02012566